محیط یادگیری

بسمه تعالی

در کلاس های درس یکی از سه نوع محیط یادگیری رقابتی،فردی ویاهم یاری توسط معلم به وجودمی آید، هرکدام از این محیط ها نگرش خاصی نسبت به دانش آموزان ومعلم ایجادمی کندوانتظارات خاصی درباره ی چگونگی یادگیری به وجود می آورد.

  1 - محیط رقابتی

دانش آموزان ازخود می پرسندچه کسی شاگرد اول خواهدشدواگرمن بخواهم شاگرداول باشم چه کسی را بایدازمیدان به درکنم.شعارکلاس درچنین محیطی این است:اگرتوببری، من می بازم ،اگرمن ببرم توخواهی باخت.

دانش آموزان دراینگونه محیط های آموزشی، برای جلب نظر معلم وتحسین هم کلاس ها با هم رقابت

 می کنندومعلم درمقابل به فرد برنده جایزه می دهد.

بدیهی است که کلاس رقابتی برای دانش آموزانی که معمولا"ویاغالب اوقات (بازنده)اندبسیارسخت است.آنچه شاید کمتربه نظربرسداین است که در رقابت برنده هانیز آسیب می بینند،زیراآنان اغلب نگران هستندکه آیا می توانند هم چنان میان دیگران بدرخشند.                     (1)

 

 2 - محیط یادگیری انفرادی

یکی ازروشهای متداول برای ازبین بردن جنبه های منفی محیط رقابتی،ایجاد یک محیط یادگیری انفرادی است.دراین محیط شاگرداین نگرانی را ندارد که دانش آموز دیگری ممکن است موجب شود تا وی بدجلوه کند.دانش آموزان به تنهایی و باسرعتی که برایشان مقدوراست کار می کنند.

آنان ممکن است بخواهند باخود رقابت کنند تا ببینند

چقدر می توانند پیشرفت کنند.

ارتباط آن هابا دیگر دانش آموزان فقط دراوقات آزاد مانند زنگ تفریح،وقت ناهار،یازنگ ورزش است.درحقیقت شعاراین نوع کلاس این است: دراین کار،همه ی ما تنهاهستیم.بنابر این هیچ کس ازهم کلاسی خود توقع یاری ندارد.

فقط معلم منبع اصلی محسوب می شود.این مورد را

 می توا ن نقیصه ی اصلی محیط یادگیری انفرادی دانست،زیرا" یادگیری اساسا"یک فعالیت اجتماعی است."این محیط به دلیل فراموش شدن جنبه های اساسی زندگی از جمله :مهارت های اجتماعی،یادگیری مادام العمر،...تقریبا"خسته کننده می باشد.                  (2)

 

 3-محیط همیاری

دانش آموزان به جای اینکه معلم را مرجع اصلی بدانند،به هم کلاسی های خود به عنوان مراجع مهم

وبا ارزش می نگرند. درمحیط مشارکتی ،برای نجات همه تلاش می شود،وابستگی دانش آموزان به

یکدیگرمثبت است،فعالیت ها طوری سازمان دهی می شوندکه دانش آموزان همه به هم وابسته اند و

هیچ یک از اعضای گروه نمی تواند موفق شود،

مگراینکه تمامی اعضا موفق شوند،محیط فعال و با

نشاط است ،هیچ کس مستمع آزاد نیست وهر فرد

وظیفه ومسئولیتی دارد که باید انجام دهد ،وبرای حل هرمساله راه حل های متفاوتی ارائه می شوند

که مورد قبول گروه یادگیری است.

یادگیری مشارکتی،بریادگیری مهارت های اجتماعی

درکنار یادگیری دانش ومهارت ها تاکید می کند .

دراین نوع یادگیری ،نگرش نیز با بحث و گفت و

گوی گروهی تغییر می یابد وبا ایجاد چنین محیطی،

زمینه دستیابی به هدف ها در حیطه های گوناگون

یادگیری،درسطح قابل قبولی برای همه ی دانش آموزان به وجود می آید.

                            (3)

 

یادگیری مشارکتی روش های متفاوتی دارد که بیشترین تاکید آن ها برتعاملات اجتماعی بین دانش آموزان در قالب گروه های هم یاری است و چگونه

آموزی به جای مطلب آموزی ،واجدارزش واهمیت

می شود.همچنین،ترغیب دانش آموزان به فعالیت درگروههای کوچک به منظور کمک به یکدیگر

در یادگیری مطالب ،فصل مشترک تمامی روش ها

می باشد.

نقش معلم درکلاسهایی که به صورت گروهی اداره

می شوندبسیار حساس تراززمانی است که معلم درکلاس به عنوان یک انتقال دهنده ی دانش ویک خبره ،ارتباطی یک جانبه بادانش آموزان دارد.

زمانی که مسئولیت یادگیری برعهده ی گروههای

یادگیری است این اعضای گروه هستند که به یکدیگر کمک می کنند تافرایند یادگیری به گونه ای مطلوب طی شود،البته این معلم است که با استفاده از طرح های مختلف کار تیمی ،به اداره موقعیت های یادگیری می پردازد.

بعضی از فوایدیادگیری ازطریف همیاری چیست؟

1- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بالا می رود.

                        (4)

 

2- ارتباط های مثبت بین دانش آموزان ایجاد می شود.

3- به دانش آموزان تجاربی منتقل شودکه برای توسعه اجتماعی ،روانی وشناختی سالم به آن نیاز دارند.

 تحقیقات درباره ی اثر بخشی روش یادگیری از طریق همیاری نتایج زیر را نشان می دهد:               

  1) پیشرفت تحصیلی بالاتر

  2)یاد سپاری افزون تر

  3)ارتباطات مثبت ناهمگن بیشتر           

  4)انگیزه ی درونی بالاتر

  5)عزت نفس بالاتر

  6)حمایت اجتماعی بیشتر

  7)رفتار وظیفه شناس تر

  8)نگرش بهتر نسبت به معلمان

  9)نگرش بهتر نسبت به مدرسه

 

  منابع:1-آشنایی با یادگیری ازطریق همیاری          

مترجمان:طاهره رستگارومجیدملکان ،نشرنی

2- مجله رشدتکنولوژی آموزشی 4- 1385

                          

/ 0 نظر / 197 بازدید