بانک سوالات طبقه بندی شده جغرافیا

نمونه سوالات درس جغرافیا سال دوم متوسطه

درس اول جغرافیا علمی برای زندگی

1- چرا انسان با محیط طبیعی ارتباط بر قرار کرد؟ 2- تمدنهای اولیه در کجا شکل گرفتند؟ 3- آیا بر خورد انسان با طبیعت در محیط های گونا گون یک نواخت است توضیح دهید . 4- اجزا و پدیده های محیط طبیعی را نام ببرید؟ 5- انسان چگونه توانسته است شکل رابطه خود با محیط را تغییر دهد؟ 6- چرا انسان در ارتباط با طبیعت دچار مشکل شده است؟ 7- هدف علم جغرافیا چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید. 8- یکی از کار بردهای مهم دانش جغرافیا را بنویسید؟ 9- برای ایجاد یک فروشکاه بزرگ درشهر جغرافیدانان باید چه مواردی رامورد مطالعه قرار دهند؟ 10- منظور از دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟ 11- جغرافیدانان اطلاعات خود را از کدام منابع به دست می آورند؟ 12- آمار نامه های آب وهواشناسی چه پارامترهایی را شامل می شوند؟ 13- نقشه ها قابلیت نمایش چه عوارض وپدیده هارا دارند؟ 14- نقشه های کوچک مقیاسامکان نمایش چه پدیده هایی را دارند؟15- معایب نقشه های کوچک مقیاس را بنویسید. 16- از تصاویر هوایی در چه مواردی استفاده می شود؟ 17- تصاویر هوایی چگونه تهیه می شود؟ 18- کارای تصاویر هوای چه زمانی بهتر معلوم می شود؟ 19- چرا تصاویر هوایی دید ترکیبی بدست می دهند؟

درس دوم: جغرافیای طبیعی ایران

1- کشور ایران در کدام منطقه  اب وهوایی واقع شده است؟ 2- نزدیکی به چه عاملی  باعث شده است تا کشور ایران روی نوار بیابانی زمین واقع شود؟ 3- خشکترین نواحی فلات ایران را نام ببرید. 4-تحت تاثیر چه عاملی ودر چه دوره ای شکل نهایی کوههای البرز و زاگرس بوجود آمده است؟ 5- در ایران حوضه های بسته چگونه بوجود آمده است؟ 6- در چه دوره ای کوههای دماوندو سهند و سبلان و تفتان بوجود آمده است؟ 7- مهمترین عامل خارجی تغییر شکل دهنده ناهمواریهای ایران چه بوده است؟ 8- فلات ایران شامل چه کشورهای میشود؟ 9- محدوده فلات ایران را مشخص کنید؟10- اشکال ناهمواری در ایران را نام ببرید؟ 11- سر زمین های هموار ایرا ن در کجا واقع شده است؟ 12- ناهموای های ایران از نظر طبیعی و جهت بر جسته گیها به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید . 13- ناهموای های ایران چه نقشی در زندگی ما دارند؟ 14- مخروط افکنه چگونه بوجود می آید؟ 15- ویژگیهای رشته کوه البرز را بنویسید؟ 16- دامنه شمالی و جنوبی رشته کوه البرزرا از نظر پوشش گیاهی وشرایط آب وهوا  باهم مقایسه کنید؟ 17- ویژگیهای ناحیه کوهستانی زاگرس را بنویسید؟ 18- رودهای مهم وپر آبی که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرد به سمت کدام جلکه جاری می شود؟ 19-کوههای زاگرس چه نقشی در زندگی ساکنان این ناحیه دارد ؟ به دو مورد اشاره کنید؟ 20- چرا در نواحی غرب ایران دشتهای حاصل خیزی بوجود آمده است؟ 21- چه عواملی در وسعت جلگه ها موثر است؟ 22- جلگه های کناره ای دریای خزر با کناره ای خلیج فارس و دریای عمان چه تفاوتهایی دارند؟ 23- جلگه و دشت چه تفاوتهایی با هم دارند؟ 24- دو عنصر اصلی آب و هوا را نام ببرید. 25- چه عواملی در تنوع آب وهوای کشور ما موثر هستند. نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید. 26- توده های هوای که کشور ما را در طول سال تحت تاثیر قرار می دهند را نام ببرید.

درس سوم: جغرافیای انسانی

1- نخسین روستاههای داخل فلات ایران در کدام مناطق بوجود آمدند؟ چرا؟ 2- واحه را تعریف کنید؟ 3- در مورد روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده توضیح دهید . 4- روستاهای طولی را تعریف کنید. 5- در مورد روستاهای پلکانی توضیح دهید . 6- چرا در مناطق گرم و خشک روستاییان سقف خانه های خود را گنبدی شکل می سازند؟ 7- روستا را تعریف کنید . 8- منابع در آمد روستاییان را بنویسید . 9- چرا در سواحل جنوبی ایران صید ماهی رواج بیشتری دارد؟ 10- عواملی که در ایجاد و توسعه سهرهای ایران  دخالت دارند را نام ببرید؟ 11- نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرضهای مختلف جغرافیایی نشان دهنده چیست؟ 12-  منظور از نقش شهر چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید . 13- علت تدوین برنامه توسعه شهری بوسیله سازمانهای مسئول چه بوده است؟14- در برنامه توسعه شهری از چه منابعی استفاده می شود؟ 15- زندگی عشایری زایده چیست؟ 16- چه عواملی در ایران باعث شده است تا شرایط مساعدی برای دامپروری عشایر فراهم شود؟ 17- ویژگیهای عشایر را بنویسید؟18- ایلات مهم کشور ایران را نام برده و ییلاق و قشلاق هر کدام را مشخص کنید . 19- بزر گترین تقسیمات کشوری چه نام دارد؟

درس چهارم: آبها

1- چرا آب را مایع حیات می نامند2- اهمیت آب در زندگی را بنویسید؟ 3- موارد استفاده از آب را بنویسید؟ 4- منظور از آب شیرین چیست؟ وضعیت آب شیرین در جهان چگونه است؟ 5- چرا مقدار بارندگی و حجم آبهای ایران به اندازه کافی نیست؟ 6- آیا مشکل آب در کشور ما فقط کمبود ریزشهای جوی است؟ توضیح دهید. 7- منظور از تبخیر واقعی و تبخیر بالقوه چیست؟ 8- چرا معمولا رقم تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است؟ 9- چرا کشور ایران با محدودیت منابع آب مواجه است؟ 10- قنات از ابداعات کدام ملت است؟ 11- قنات در کدام استانها بیشتر به چشم می خورد؟

درس پنجم:ابها

1- در بخش کشاورزی چه عواملی باعث به هدر دادن مقدار زیادی آب در سال میشود؟ 2- برای تامین آب سالم آشامیدنی چه کارهایی انجام می شود؟ 3-در سالهای اخیر چرا نیاز بیشتری برای آ ب آشامیدنی سالم احساس شده است؟ 4- تامین آب آشامیدنی  شهرها و روستاها چه تاثیری در آب مورد نیاز بخش کشاورزی دارد؟ 5- آبی که در بخش صنعت استفاده می شود چه خصوصیاتی پیدا می کند؟ 6- چه عواملی باعث شده است که آب به عنوان یک عامل بوجود آورنده بحران تلقی شود؟ 7- بهترین راه حل برای بهره برداری درست از آبهای آشامیدنی و آب در بخش کشاورزی چیست؟ 8- چرا تهیه آبهای آشامیدنی  شهرها وروستاها بسار پر هزینه تر از آبهای کشاورزی و صنعتی است؟ 9- آلودگی آب چیست ؟ وچه عواملی باعث آلودگی آبها می شود؟  درس ششم درس هفتم: : بیابانهاانسان و بیابان

10- ویژگی عمده بیابانها کدام است11-دومورداز ویژگیهای آب وهوایی مناطق خشک را بنویسید؟ 12- مهمترین نوار بیابانی زمین در کدام نیم کره است ؟ و کدام بیابانها را شامل می شود؟ 13- علل مهم وموثر در ایجا د بیابانها را نام ببرید ودر مورد هر یک توضیح دهید. 14- در خشکی سرزمین ایران وپیدایش بیابانها در آن چه عواملی دخالت داشته است؟ 15-  فرسایش خاک چیست؟16- بیابان زایی چیست؟ 17- انسان چگونه موجب فرسایش خاک می شود؟ 18- انسان چگونه موجب افزایش نمک در خاک می شود؟19-برای مبارزه با بیابان زایی  چه کارهای انجام می شود؟

درس هشتم:جنگلها و اهمیت آنها

1- اهمیت و نقش جنگلها در زندگی انسان را بنویسید . 2- زیست بومهای اصلی کره زمین کدام است؟ 3- چرا زیست بومهای مختلف در سطح کره زمین بوجود آمده است؟ 4- زیست بوم چیست؟ 5- چرا در بیومهای قطبی و توندرا میزان دخالت و دست کاری انسان ناچیز است؟ 6- علت تخریب زیست بومها چیست؟ 7- منظور از کشاورزی گذرا چیست؟ 8- چرا جنگلهای آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟

درس نهم:مراتع و جنگلها در ایران

1- چرا دربخشهای وسیعی از کشور ایران رویش درخت با دشواری روبروست؟ 2- چرا تنوع گونه های درختی و گیاهی در ایران زیاد است؟ 3- چرا در سواحل دریای خزر و دامنه های شمالی رشته کوه البرز جنگلهای انبوهی روئیده است؟ 4- بیش از نیمی از درختان جنگلهای شمال از چه نوعی است؟ و اهمیت این جنگلها را بنویسید؟ 5- جنگلهای نواحی نیمه مرطوب در کدام قسمت ایران روییده است و مهمترین گونه های درختی این جنگلها را نام ببرید؟ 6- اهمیت جنگلهای نواحی خشک و نیمه خشک را بنویسید . 7- در مورد جنگلهای حرا توضیح دهید. 8- مرتع را تعریف کنید؟ 9- مهمترین نقش مراتع ایران را بنویسید؟ 10-  مهمترین عامل تخریب کننده جنگلها و مراتع ایران را بنویسید؟ 11- یکی از آثار مهم از بین رفتن مراتع چیست؟

درس دهم: آلودگی هوا

1- آلودگی هوا را تعریف کنید؟           2- علل آلودگی هوا را بنویسید؟ 3- چرا اشعه تابش زمین از جو زمین خارج نمی شود؟  4- در مورد اثر مثبت پدیده گلخانه جو زمین توضیح دهید. 5- چه عواملی باعث شده است تا میزان گازهای گلخانه ای جو زمین افزایش یابد؟ 6- افزایش گازهای گلخانهای جو زمین چه نتیجه ای به دنبال داشته است؟ 7- مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین را بنویسید؟ 8- باران اسیدی چیست؟ 9- مهمترین پیامدهای باران اسیدی را بنویسید؟

درس یازدهم:آلودگی دریاها ورودهها

1- راه حلهای مقابله با آلودگی رود خانه ها را بنویسید.  2- چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟ 3- دو مشکل حیات دریا ها را به خطر انداخته است آن دو را بنویسید. 4- منبع آلوده کننده آب دریای خزر را نام برده ودر مورد هر یک توضیح دهید. 5- اهمیت اقتصادی خلیج فارس را بنویسید. 6- عوامل آلوده کننده آب جلیج فارس را بنویسید 7- تاثیرا ت ناشی از آلودگی آب خلیج فارس را بنویسید 8- چه عواملی باعث شده است تا آب خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده آسیب پذیر تر باشد؟

درس دوازدهم: مخاطرات طبیعی

1- مخاطرات طبیعی چیست؟ 2- چند مورد از مخاطرات طبیعی را نام ببرید؟ 3- مخاطرات طبیعی را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید. 4- صفحه های تشکیل دهنده پوسته زمین چند نوع حرکت دارند؟ 5- زلزله چگونه و چه موقع اتفاق می افتد؟ 6- چه عواملی باعث تجمع انرژی در زمین می شودواین امر چگونه باعث بوجود آمدن زلزله می شود؟ 7- چه رابطه ای بین عمق کانون زلزله وشدت ویران کنندگی آن وجود دارد؟ 8- مقیاسهای سنجش زلزله را نام ببرید؟ 9- مهمترین مناطق زلزله خیز در جهان را نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید. 10- علایم پیش بینی زلزله را نام ببرید و در مورد هر یک توضیح دهید. 11- بعد از وقوع زلزله چه اتفاق می افتد؟ 12- سیل چیست؟ و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ 13- علت وقوع سیل را بنویسید؟ 14- در صورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان وقوع سیل یا عدم وقوع سیل بررسی نماییم باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ 15- علت وقوع سیل در بنگلادش را بنویسید؟16- بهمن چیست ؟ وعلل سقوط بهمن را بنویسید. 17- در چه مناطقی خطر سقوط بهمن وجود دارد؟ 18- در کشور ایران در چه مناطقی امکان سقوط بهمن وجود دارد؟ 19- خشکسالی چیست؟ 20- آیا خسکسال مخصوص یک نوع آب و هوای خاصی است؟ توضیح دهید. 21- خشکسالی چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟

درس سیزدهم:انسان ومخاطرات طبیعی

1- چه موقع حوادث طبیعی اثرات مفیدی بر جای می گذارد؟ 2- چه موقع حوادث طبیعی مخاطرات طبیعی نامیده می شود؟ 3- آیا انسان در تشدید حوادث طبیعی دخالت دارد؟ توضیح دهید. 4- پوشش گیاهی چگونه احتمال وقوع سیل را کاهش می دهد؟ 5- برای پیش بینی خطر سیل دو راه وجود دارد .آن دو را ه را بنویسید . کدام موثر تر است؟به چه دلیل؟ 6- سیل معمولا کجا اتفاق می افتد؟ 7- راههای مقابله با خطر بهمن را بنویسید. 8- به نظر دانشمندان علت خشک سالی چیست؟ 9- ژاپنی ها چگونه اثر زلزله را بر ساختمانهایشان خنثی نموده اند؟

درس چهاردهم : جمعیت

1- منظو از عوامل دفع جمعیت و عوامل جذب جمعیت چیست؟ 2- عوامل طبیعی که موجب تفرق جمعیت میشود را بنویسید؟ 3- عوامل انسانی که موجب تفرق جمعیت می شود کدام است؟ 4- عوامل انسانی و طبیعی که موجب تراکم جمعیت می شود را بنویسید؟ 5-چرا میزان رشد جمعیت جهان  در یک دوره طولانی در زمانهای گذشته ثابت بوده است؟ 6- بعد از انقلاب صنعتی چه عواملی باعث شد تا جمعیت جهان چند برابر گردد؟ 7- بیشترین افزایش جمعیت جهان مربوط به کدام قاره ها است؟ منظور از انفجار جمعیت چیست؟8- نرخ مولید و مرگ و میر چگونه بر رشد جمعیت اثر می گذارد ؟ 9- منظور از رشد طبیعی جمعیت چیست؟ 10- چه عواملی باعث شده است تا جمعیت کشورهای در حال توسعه در حال افزایش باشد؟ 11- هر م سنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چه تفاوتهای با هم دارند؟ 12- آ ب و هوا چه تاثیری برتوزیع جمعیت کشور ایران گذاشته است؟ 13- چه عواملی باعث شده است تا تراکم جمعیت درتهران بیشر از سایر شهرهای ایران باشد؟ 14- فواید سر شماری چیست؟ 15- چه عواملی باعث شده است تا رشد جمعیت کشور ایران رو به افزایش باشد؟ 16- در مورد هرم سنی کشور ایران در سالهای 70 و 65 توضیح دهید؟

 

 

 

درس پانزدهم مهاجرت

1-  مهاجرت را تعریف کنید.   2- مردم به چه دلایلی مهاجرت می کنند؟  3- مهاجرت خارجی را تعریف کنید.   4- مهاجرت داخلی را تعریف نموده و انواع آن را نام برده و توضیح دهید.    5- مهاجرت اختیاری را با ذکر مثالی تعریف کنید؟    6- مهاجرت اجباری را با ذکر مثالی تعریف کنید.   7- در مورد آثارو نتایج مهاجرت روستاییان به شهرها توضیح دهید.    8- منابع طبیعی به چند گروه اصلی تقسیم می شود ؟    9- نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.   10- حد متناسب جمعیت چیست؟       11- عامل اصلی در ایجاد گرسنگی در جنوب صحرای افریقا را بنویسید؟   12- آیا فقط عوامل طبیعی چون خشک سالی مسئول گرسنگی است؟ توضیح دهید.

درس شانزدهم جهانگردی

1- چه عواملی موجب گسترش و تکامل صنعت صنعت جهانگردی درقرن بیستم شده است؟

2- منظور از اوقات فراغت چیست؟ 3- جهانگردان به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید. 4- صنعت جهان گردی از دو راه می تواند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کند آن دو راه کدام است؟ 5- منظور از صادرات نامریی چیست؟ 6- به چه دلیلی اروپا و حوزه دریای مدیترانه یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟ 7- به چه دلیلی اتریش و سویس  یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟ 8- کانونهای جهانگردی در آسیا را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید. 9- به چه علتی کشورهای آمریکا و کانادا یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان محسوب می شوند؟ 10- آثار و پیامدهای صنعت جهانگردی بر روی محیط را نام ببرید؟ و در مورد هر یک توضیح دهید. 11- پارکهای ملی به چه منظوری ایجاد شده اند؟ وچه مقرراتی در آنها حاکم است؟                                                                                              

درس هفدهم ایرانگردی

1- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های طبیعی باشد؟ 2- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های تاریخی باشد؟ 3- جاذبه های طبیعی ایران را نام ببرید؟ 4- مناطق توریستی کناره های جنوبی دریای خزر را بنویسید. 5- جاذبه های برجسته در شمال ایران را بنویسید. 6- تجمع بیش از اندازه توریست در پارک ملی گلستان چه عواقبی به دنبال داشته است؟ 7- در مورد جاذبه های توریستی سواحل جنوبی ایران توضیح دهید 8- نواحی کوهستانی ایران در تابستان و زمستان چگونه باعث جذب جهانگردان می شوند؟ 9- نواحی کوهستانی ایران که در فصل تابستان جهانگردان زیادی را به خود جذب می کند را نام ببرید؟ 10- حوزه های مهم ورزش زمستانی در ایران را نام ببرید؟ 11- چرا به آبهای گرم معدنی - آبهای درمانی  گفته می شود؟ 12- اکثر چشمه های آب گرم در چه مناطقی تمرکز  یافته اند؟ 13-  جاذبه های فرهنگی و تاریخی ایران را نام ببرید. 14- مهمترین اماکن مذهبی در ایران را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید. 15- اماکن  مذهبی  چگونه باعث توسعه بازرگانی شهرهای مقدس می شوند؟ 16- مراکز مهم آثار تاریخی ایران را نام ببرید؟ 17- آثار تاریخی شهر اصفهان را بنویسید؟ 18- چرا استان فارس از قطبهای عمده جهانگردی در ایران محسوب می شود؟ 19- پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران چه عواملی باعث شد تا جهانگردی در ایران رکود پیدا کند؟ 20- منظور از بازارهای جهانگردی ایران چیست؟ 21- توسعه جهانگردی خارجی و داخلی کشور ایران چگونه باید باشد؟

 

 

 

 

هر که نه گویای تو خاموش به                       هر چه نه یاد تو فراموش به

 

آزمون  جغرافیا فصل ششم آلودگی آب وهوا                    نام ونام خانوادگی :                                   نام آموزشگاه :                       &nb

/ 0 نظر / 23 بازدید