در مجالی که برایم باقیست

 

در مجالی که برایم باقیست           باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم

که در آن همواره اول صبح       به زبانی ساده            مهر تدریس کنند،‌

و بگویند خدا       خالق زیبایی         و سراینده عشق      آفریننده ماست .

مهربانیست که ما را به نکویی     دانایی     زیبایی          و به خود می‌خواند

جنتی دارد نزدیک ،‌زیبا و بزرگ           دوزخی دارد به گمانم      کوچک و بعید!

در پی سودا نیست          که ببخشد ما را            و بفهماندمان ،‌لای انگشت کسی      

      قلمی نگذارند              و نخوانند کسی را حیوان    و نخوانند کسی را کودن  

  و معلم هر روز              روح را حاضر و غایب بکند  

 "    و به جز ایمانشهیچکس چیزی را حفظ نباید بکند"

       مغزها پر نشود چون انبار               قلب خالی نشود از احساس     درس‌هایی بدهند          که به جای مغز ،‌دلها را تسخیر کند.

 از کتاب تاریخ     جنگ را بردارند      در کلاس انشاء         هر کسی حرف دلش را بزند

«‌غیر ممکن« را از خاطره‌ها محو کنند            و عبادت را در خدمت خلق

   کار را در کندو               و طبیعت را در جنگل و دشت           مشق شب این باشد 

   که شبی چندین بار

        همه تکرار کنیم : عدل     آزادی     قانون      شادی ...  

امتحانی بشود      که بسنجند ما را          "تا بفهمند چقدرعاشق و آگه و آدم شده‌ایم"

در مجالی که برایم باقیست              باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم

/ 0 نظر / 42 بازدید