آشنایی با روشهای فعال در آموزش جغرافیا

آشنایی با روشهای فعال در آموزش جغرافیا

موضوع بحث در رابطه با روش کار گروهی در آموزش جغرافیا میباشد که ما در این درسسعی میکنیم در مورد مشخصات این روش توضیحاتی را ارئه کنیم .

برخی اوقات دانش آموزان به صورتهای تک نفره یا گروهی در فعالیتهای آموزش جغرافیا شرکت میکنند که هر کدام از آنها ویژگیهای خاص خود را دارا میباشد. نام شیوه تدریس Team Learning میباشد که شیوهای فعال در آموزش جغرافیا بوده و شامل مراحل تدریس، آموزش و آموختن میباشد.

در این روش دانشآموزان توسط مدرس گروهبندی شده و تقسیم کار میشود. نحوه گروه بندی به گونهای باید باشد که دانشآموزان ضعیف و قوی در یک گروه قرار گیرند و دانشآموز ضعیف به واسطه آموختن از دانشآموزان سطح بالاتر،‌سطح علمی خود را بالا میبرد و خود را هم سطح با دیگر دانشآموزان میکند.

در ابتدا امر استاد، سرفصلی از کتاب را مد نظر قرارداده وآن را به یکی از گروهها ارجاع میدهد. مفهوم این امر این است که کدام گروه میتواند مطالبی مربوط به کتاب درسی را به صورت پروژه یا تحقیق ارائه نماید .

در این مرحله مدرس با اضافه کردن عنصر رقابت، هیجان را در نزد دانشآموزان بالا برده و آنها را تشویق به تحرک بیشتر مینماید.

بعد از تکمیل پروژه، نتیجهحاصل توسط یکی از اعضای گروه قرائت میشود و نمرهای به آن تعلق میگیرد در گرفتننمره استاد هماهنگی افراد گروه درباره دادهها، دستهبندی آنها، انطباق یافتهها باآنچه در کتاب وجود دارند، حذف اطلاعات مربوط نوشتن گزارش به وسیله همه افراد، و ... در کلاس اهمیت دارد.

با توجه به سرفصلهای کتاب، کار گروهی در کلاس یا خارج از آن انجام میشود،‌ ضمن اینکه میتوان صفحات محدودی از کتاب را نیز به این امر اختصاص داد.

زمان اختصاص یافته برای این امر بستگی به تعداد صفحات سرفصل یا صفحات مورد تحقیق دارد.

 دانش آموزان برای فراهم کردن مطالب میتوانند از اطلاعات موجود در فضای آموزشگاه کتابخانه یا مراکز اطلاعاتی بیرون از مؤسسه و سایر منابع اطلاعاتی استفاده نمایند. 

مقررات این روش تدریس سخت نیست و فقط لازم است مشارکت و تعادل در کار وجود داشته باشد و افرادی از کار کنار گذاشته نشوند. دانشآموزان باید در جهت مشخص شده توسط مدرس حرکت کنند و موضوعات نامرتبط را وارد کلاس ننمایند. دانشآموزان همچنین باید علاوه به کمک به یکدیگر با گروههای دیگر تماس برقرار ننمایند و نیز در کار گروههای دیگران مزاحمت ایجاد نکنند.

معلم برای انتخاب موضوعات باید دقت نماید که موضوعی یکسان در اختیار گروهها قرارگیرد که از نظر حجم مطلب بیشتر یا کمتر از گروههای دیگر نباشد.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر، جمعآوری اسناد و مدارک برای غنای هرچه بیشتر مطالب که به دانشآموز به عنوان وظیفه سپرده میشود نیز در دستور کار آنها قرار دارد. برای این هدف مدرس میتواند منابعی مانند دائرةالمعارف، بریده جراید، اخبار ، مجلات و ... را نام ببرد.

مدرس همچنین میتواند اطلسها، نقشهها و کتابهایی در درس جغرافیا را در اختیار دانشآموز قراردهد.

 مرحله بعد نظارت بر استمرار و پیشرفت کار در گروهها میباشد، مدرس علاوه بر راهنمای گروهها ، در تدوین یافتهها نیز به دانش آموزان کمک میکند.

www.irib.ir

 

/ 0 نظر / 16 بازدید