بانک سوالات طبقه بندی شده ریاضی

تستهای ریاضی طبقه بندی شده دانشگاهی:

·         ریاضی عمومی

·         جبر ۱

·         آنالیز ۱ و ۲

·         جبر خطی

تستهای ریاضی آزمونهای کارشناسی ارشد:


           آزمون سراسری کارشناسی ارشد ریاضی سال ۸۵ (دروس عمومی) به صورت فایل pdf  منبع


          
 آزمون سراسری کارشناسی ارشد ریاضی سال ۸۵ (دروس تخصصی) به صورت فایل pdf  منبع

بر گرفته شده از وبلاگ زیبای آقای مهدی مفیدی احمدی(آدرس جدید http://www.ep-math.coo.ir/
           آزمون سراسری کارشناسی ارشد ریاضی سال
۸۴:             

                                    
توابع مختلط  صفحات  اول   و   دوم 

                                     
جبر ۱          صفحات  اول   و   دوم     

                                     
آنالیز ۱         صفحات  اول   و   دوم 
 
 
                                      آنالیز
۲         صفحات  اول   و   دوم   و   سوم

                                     
آنالیز عددی   صفحات  اول   و   دوم   و   سوم
 
 
                                      جبر خطی
     صفحات  اول   و   دوم 

           آزمون سراسری کارشناسی ارشد ریاضی سال
۸۳:

                                     
توابع مختلط  صفحات  اول  و   دوم

                                    
جبر ۱          صفحات  اول  و   دوم
         
                                     آنالیز ۱         صفحات  اول  و   دوم   و   سوم
 
                                    
آنالیز ۲         صفحات  اول  و   دوم   و   سوم

                                     
آنالیز عددی   صفحات  اول  و   دوم
  
                                    
جبر خطی     صفحات  اول  و   دوم

تستهای ریاضی طبقه بندی شده دانشگاهی:

·         ریاضی عمومی

·         جبر ۱

·         آنالیز ۱ و ۲

·         جبر خطی

·         بر گرفته شده از وبلاگ زیبای آقای مهدی مفیدی احمدی(آدرس جدید http://www.ep-math.coo.ir/

تستهای ریاضی آزمونهای کارشناسی ارشد:


           آزمون سراسری کارشناسی ارشد ریاضی سال ۸۵ (دروس عمومی) به صورت فایل pdf  منبع


          
 آزمون سراسری کارشناسی ارشد ریاضی سال ۸۵ (دروس تخصصی) به صورت فایل pdf  منبع
بر گرفته شده از وبلاگ زیبای آقای مهدی مفیدی احمدی(آدرس جدید http://www.ep-math.coo.ir/
           آزمون سراسری کارشناسی ارشد ریاضی سال
۸۴:             

                                    
توابع مختلط  صفحات  اول   و   دوم 

                                     
جبر ۱          صفحات  اول   و   دوم     

                                     
آنالیز ۱         صفحات  اول   و   دوم 
 
 
                                      آنالیز
۲         صفحات  اول   و   دوم   و   سوم

                                     
آنالیز عددی   صفحات  اول   و   دوم   و   سوم
 
 
                                      جبر خطی
     صفحات  اول   و   دوم 

           آزمون سراسری کارشناسی ارشد ریاضی سال
۸۳:

                                     
توابع مختلط  صفحات  اول  و   دوم

                                    
جبر ۱          صفحات  اول  و   دوم
         
                                     آنالیز ۱         صفحات  اول  و   دوم   و   سوم
 
                                    
آنالیز ۲         صفحات  اول  و   دوم   و   سوم

                                     
آنالیز عددی   صفحات  اول  و   دوم
  
                                    
جبر خطی     صفحات  اول  و   دوم

کارشناسی ارشد ریاضی و دکتری ریاضی

 

ردیف

نام کتاب

توضیحات کلی

دانلود وحجم فایل

۱

ALGEBRAIC NUMBER THEORY

نام مولف:J.S. MILNE
زبان:انگلیسی
تعداد صفحات:۱۴۰با فرمت pdf
خلاصه ای از فهرست کتاب:  مقدماتی ازجبر تعویض پذیر، حلقه‌ اعداد صحیح، دامنه ددکیند،  تناهی رده اعداد،قضیهیکه، توسیع دایره بُری،قضیه آخر فرما، میدانهای موضعی و کلی و ...

/ 0 نظر / 15 بازدید