کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه ناحیه 2 مشهد

بانک سوالات طبقه بندی شده زیست شناسی

 

http://www.furk.net/5_259383.doc.html سوالات آزمایشگاه زیست شناسی ناحیه 5 مشهد

http://www.furk.net/83_84_86.doc.html سوالات آزمایشگاهی زیست استان تهران 83 و 84 و 86 

http://www.furk.net/86_esfahan_teori_.doc.html سوالات تئوری مسابقه آزمایشگاهی زیست شناسی استان اصفهان 86

 

              http://www.furk.net/2changes.pdf.html تغییرات کتاب زیست پیشدانشگاهی 86 نسبت به 85

 

                                   http://biology-science.blogfa.com/post-86.aspx سوالات فرادانشی از فصل دوم زیست شناسی دوم - طراح سوالات: علی افتخاری
http://www.furk.net/neural_impulse_speed_messuring.swf.html
    فلش اندازه گیری سرعت جریان عصبی

 سؤالات فرادانشی از فصل سوم کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه دوم تجربی(طراح: علی افتخاری)

الف- سوالات تستی:  

1- کدام بافت در همه اندامهای گیاه مشاهده می شود ؟

الف ) اسکلرانشیم                 ب ) پارانشیم                  ج ) چوب پنبه ای           د) مریستمی     

2- هسته زردآلو و ساقه جوان نعنا به ترتیب کدام بافت استحکامی را دارند ؟

 الف ) اسکلرانشیم  - اسکلروئید           ب ) کلانشیم – کلرانشیم          

ج ) اسکلرانشیم – کلانشیم                 د ) کلانشیم – اسکلرانشیم

3- سلول های کلانشیمی از چه نظر با سلول های پارانشیمی شباهت دارند؟

1)ضخامت دیواره           2)زنده بودن          3)شکل ظاهری          4)محل پیدایش

4- سلول های نگهبان روزنه در ساقه از تمایز کدام سلول ها به وجود می آیند؟

1) پوست                    2) بافت های هادی                    3) اپیدرم                   4) بافت زمینه ای

5- کدام پدیده در ماهیچه اسکلتی طبیعی است ؟

الف ) منشعب بودن          ب ) چند هسته ای بودن             ج ) عملکرد غیر ارادی             د ) گزینه الف و ب

6- کم بودن ضخامت منطقه پوست وقرار گرفتن دسته آوندهای چوب-آبکش روی چند دایره ی متحد المرکز ویژگی کدام گیاه است؟

1)لوبیا             2)ذرت            3)کاج                   4)نخود

ب- سوالات تکمیل کردنی:

1-       بافت پیوندی زیر پوست از نوع بافت پیوندی ............. است.

2-      پدیده ............. سبب تشکیل بافتهای مختلف در جانداران می شود.

3-     بخشی از نورون که شامل هسته است ............. نام دارد.

4-      بافت پارانشیمی فتوسنتز کننده .............  نامیده می شود.

 

ج- صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص نمایید:

1-       سلولهای ماهیچه قلبی خط دار و منشعب است.

2-      استخوان سخت ترین نوع بافت پیوندی است و ماده بین سلولی آن رشته های کلاژن و مواد کلسیم دار است.

3-     سلولهای همراه دارای اندامک هستند و در آنها سنتز پروتئین و سایر واکنش های متابولیسمی مورد نیاز سلولهای عناصر آوندی انجام می شود.

 

د- سوالات تشریحی:

1- دو وظیفه ی برگچه های مریستم راس ساقه را بنویسید.

2- یک شباهت و یک تفاوت بین ماهیچه های قلبی و اسکلتی را بنویسید.

 3- غشای پایه چه ساختاری دارد و وظیفه آن چیست؟

4-  ویژگیهای سلول کلانشیم و اسکرانشیم را در دو مورد مقایسه کنید.

 5- دو مورد از شباهت های عناصر آوندی و تراکئیدها را بنویسید؟

 6-چرا بافت پوششی مری از نوع سنگفرشی چند لایه ای و بافت پوششی خانه های ششی از نوع سنگفرشی یک لایه ای است؟

 7- در ارتباط با بافتهای گیاهی به سوالات زیر جواب دهید.

الف- کدام زنده است؟ فیبر یا کلانشیم.

ب- کدام می تواند عمل فتوسنتز را انجام دهد؟ پارانشیم یا کلانشیم

ج- کدام یک از تمایز سلولهای روپوستی حاصل می شود؟ کرک یا کوتیکول؟

 

8- برش عرضی ساقه یک گیاه را رسم کرده و 3 مورد را روی آن نامگذاری کنید.

 

9- شکل یک سلول عصبی را رسم و بخشهای مختلف آن را نامگذاری کنید.

سوالات فرادانشی از فصل دوم زیست شناسی دوم - طراح سوالات: علی افتخاری

الف- سؤالات تستی:

1- قطرنوعی سلول 50 است. برای ساختن خطی فرضی با ضخامت یک سلول و به طول cm1، چند عدد از این سلول ها لازم است؟

الف) 200               ب) 20                     ج) 50                    د) 1000

2- لیزوزوم ها بوسیله ی کدام اندامک ها تولید می شوند؟

الف) شبکه آندوپلاســـــــمی صاف و زبر                            ب) ریبــــــــوزوم ها و واکوئــــل ها

ج) شبکه آندوپلاسمی صاف و جسم گلژی                         د) شبکه آندوپلاسمی زبر و جسم گلژی

۳- برای مشاهده سطح و درون میتوکندری به ترتیب کدام میکروسکوپ لازم است؟

الف- میکروسکوپ الکترونی گذاره -  میکروسکوپ الکترونی گذاره                 

ب- میکروسکوپ الکتــــرونی گذاره- میکروسکوپ الکترونی نگاره   

ج-  میکروسکوپ الکتــــرونی نگاره - میکروسکوپ الکترونی گذاره                  

د- میکروسکوپ نوری زمینه روشن - میکروسکوپ الکترونی گذاره

 ب- کدام یک از جملات زیر صحیح و کدام یک غلط است؟ 

1- بهترین قدرت تفکیک در میکروسکوپ های نوری  ۲/۰ نانومتر است. 

2- DNA با واسطه هایی، نوع پروتئین را تعیین و از این راه فعالیت های سلول را کنترل می کند. 

3- اکسیژن از طریق انتشار ساده وارد سلول می شود.

4- ریبوزوم ها جزو دستگاه غشایی درونی هستند.

5- کیسه های جسم گلژی همانند کیسه های شبکه آندوپلاسمی به طور فیزیکی به هم پیوسته نیستند.

6- افزایش کریستاها باعث افزایش سطح غشاء درونی کلروپلاست می شوند.

7- اگر غشاءهای درونی موجود نبودند، سلول های پروکاریوتی احتمالا" سطح کافی برای پاسخگویی به نیازهای متابولیسمی خود در اختیار نداشتند.

 ج- کلمات مرتبط با هریک از موارد الف تا ن را  پیدا کرده و مقابل آنها بنویسید :

آندوسیتوز- کاغذ سلوفان- آندوسیتوز- شبکه آندوپلاسمی زبر- شبکه آندوپلاسمی صاف- پارامسی- تریکودینا – ماتریکس - H2O2 – تیغه میانی- هستک- سم زدایی- دیواره سلولی- اسکلت سلولی

الف- پراکسی زوم:

ب - تولید پادتن:

ت- واکوئل ضربان دار:

ج- نفوذپذیری انتخابی:

د- میتوکندری:

ه- کلروپلاست:

ث- کاتالاز:

پ- آمیب:

ن- غشاء پلاسمایی:

د- سؤالات تشریحی: 75/0

۱- برای هریک از جملات زیر یک دلیل علمی ذکر کنید:  

الف- غشاء به عنوان سدی در برابر بسیاری از مواد عمل می کند.

ب- مولکولهای لیپیدی می توانند به آسانی از غشاء عبور کنند.

ج- هیچ سلول جانوری نمی تواند  آنزیم های گوارشی را بدون لیزوزوم در درون خود داشته باشد.

د- تعداد اجسام گلژی در سلول های مختلف یکسان نیست.

ن- همه تک سلولی ها واکوئل ضربان دار ندارند.

۲- الف- چرا اندازه سلول ها از حدی کوچکتر و از حدی بزرگتر نمی شود ؟ 

       ب- « شکل های متعددی از سلولها برای غلبه بر محدودیت اندازه بوجود آمده اند.» این جمله را با مثال تفسیر کنید.

۳- دو فایده وجود غشاءهای درون سلولی در یوکاریوت ها را بنویسید. 

۴- سانتریولها و تاژک ها را از نظر ساختار با هم مقایسه کنید.(شباهت و تفاوت)   

۵- از نظر ریبوزوم، چه تفاوت و شباهتی بین یوکاریوت ها و پروکاریوت ها وجود دارد ؟ 

۶- شبکه آندوپلاسمی زبر و صاف را از نظر ساختار باهم مقایسه کنید. ( در دو مورد) 

۷- کلروپلاست و میتوکندری چه عمل مشترکی انجام می دهند؟ تفاوت کار آنها در چیست؟

۸ - کدام اندامک سلولهای گیاهی را به عنوان یک لیزوزوم بزرگ در نظر می گیرند؟ چرا ؟   

۹- انشار تسهیل شده و انتقال فعال را باهم مقایسه کنید.  

۱۰- الف- می خواهیم تکه ای از غشاء گلبول قرمز را برای آزمایشی تهیه کنیم. پیشنهاد شما برای تهیه این تکه چیست؟

      ب- به نظر شما چرا برای تهیه تکه ای غشاء ، انتخاب گلبول قرمز نسبت به سلولهای دیگر مناسب تر است؟

۱۱- دو تفاوت بین دیواره سلول های گیاهی و قارچها بنویسید.

۱۲- نمودار مربوط به ارتباط اختلاف غلظت با سرعت انتشار برای دو نوع انتشار( ساده و تسهیل شده) را رسم کنید و علت متفاوت بودن نمودار های رسم شده را بنویسید.   

۱۳- برگ گیاه حُسن یوسف را مدتی در آب جوش قرار دادیم. پس از مدتی، برگ بعضی از رنگ های خود را از دست داد ولی کاملا" بی رنگ نشد.

   الف- به نظر شما چرا چنین شد؟

   ب- به نظر شما قسمت هایی از برگ که رنگی مانده اند، چه رنگی خواهند بود ؟

نمونه سوالات فرادانشی از فصل اول کتاب زیست شناسی 1 و آز دوم تجربی    طراح: علی افتخاری

الف- سؤالات تستی:

1- اگر پیوند بین منومرها در یک  نشاسته خطی که دارای 1000 منومر است، بصورت یک در میان شکسته شود ( اولین پیوند شکسته نشود) کدام یک حاصل و چند مولکول آب مصرف می شود؟

الف) گلوکز – 500       ب) مالتوز- 999       ج) مالتوز – 500             د) گالاکتوز – 999 

2- واحدهای تشکیل دهنده دو درشت مولکول آلبومین و سلولاز  به ترتیب کدام هستند؟

الف) اسیدهای آمینه- گلوکز                         ب) اسید های آمینه -  اسیدهای آمینه 

ج) پروتئین – گلوکز                                      د) نوکلئوتید- اسیدهای آمینه

3- وجه تمایز پلی پپتید و پروتئین در کدام یک از گزینه های زیر درست بیان شده است؟

الف) تعداد رشته ها             ب) شکل سه بعدی            ج) ترکیب آمینو اسیدها         

 د) تعداد آمینو اسیدها        ه) تعداد و ترکیب آمینو اسیدها

4- کدام یک از موارد زیر در مورد اثر ارسنیک بر سرعت واکنش آنزیمی درست است؟

الف) اتصال آنزیم به پیش ماده را سریعتر و باعث افزایش سرعت واکنش می شود.

ب) با اتصال به پیش ماده باعث کاهش سرعت واکنش می شود.

ج) با اتصال به آنزیم باعث کاهش سرعت واکنش می شود.

د) ب و ج صحیح است.

ب- سؤالات تشریحی:

1- علت گوناگونی مولکول های آلی را بنویسید.

2- واکنش هیدرولیز و سنتز آبدهی را یصورت یک جدول باهم مقایسه کنید.(در سه مورد)

3- علت مهم بودن پنتوزها را بنویسید.

4- روغن های سیر شده و سیر نشده را از نظر حالت ( با دلیل ) و ساختار باهم مقایسه کنید.

5- چرا یک سلول بارها می تواند از هر آنزیم استفاده کند؟

6- تفاوت ویژگیهای پروتئین های مختلف، چه ارتباطی با نقش آنها در بدن دارد؟ با مثال بنویسید.

7- تولید و مصرف آدنوزین تری فسفات (ATP) را با طرح یک ساختار ساده از ATP نمایش دهید.

نمونه سؤالهای فرادانشی از کتاب زیست شناسی 2 و آزمایشگاه سال سوم تجربی

نمونه سؤالهای فرادانشی از کتاب زیست شناسی 2 و آزمایشگاه سال سوم تجربی – طراح سؤالات: علی افتخاری

 

1- بعد از تولد نوزادی، مشاهده گردید که بطور مادرزادی تیموسی کوچک و غیرفعال دارد. به نظر شما چه عوارضی در بدن این نوزاد پیش خواهد آمد؟

2- چرا بروز سرطان در افرادی که پیوند عضو در آنها انجام گرفته است، بیشتر است؟

3- فرد معتادی تصمیم به ترک اعتیاد خود دارد. به نظر شما جدیترین عارضه ای که ممکن است برای وی رخ دهد، چیست؟

4- نورونهایی که مسئول کنترل حرکات سریع بدن هستند، باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟

5- در سلولی، پیام عصبی خیلی سریعتر از سلولی دیگر با همان قطر منتقل می شود. علت چیست؟ این انتقال سریع را چه می نامند؟ به نظر شما در کدام سلولها لازم است که چنین انتقالی صورت گیرد؟

6- چرا در هنگامی که سرما خورده  و دچار گرفتگی بینی شده ایم، مزه ی اغلب غذاها را به خوبی حس نمی کنیم؟

7- کدام یک موجب پراکنش گیاهان بدون دانه می شود: هاگ یا گامت؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

8- شباهت ها و تفاوت های هاگ و گامت را بنویسید.

9- اگر در فرایند میوز، در سلولهای پدر فرایند جدا نشدن کروموزومهای شماره 1 اتفاق بیفتد،

الف) به نظر شما چند نوع سلول جنسی ایجاد می شود؟ ( تنوع بار کروموزومی)

ب) این فرایند در کدام مرحله تقسیم میوز اتفاق می افتد؟ (منظور جدا شدن کروموزومها)

10- در بازدانگان، سلول رویشی دانه گرده در چه زمانی شروع به رویش می کند و نتیجه آن چیست؟

11- با توجه به ساختمان دانه گرده کاج، گرده افشانی در درخت کاج  چگونه باید صورت گیرد؟

12- چرخه زندگی یک سرخس را در یک دیاگرام بطور کامل رسم کنید.

13- آنافاز میوز І و میوز ІІ را باهم مقایسه کنید.

14- فردی که دارای بیماری دیابت می باشد، عطش شدیدی دارد. به نظر شما علت چیست؟

15- در بدن همه انسانها در هر لحظه سلولهایی در حال سرطانی شدن می باشند ولی همه سرطان نمی گیرند. علت چیست؟

در سلولهای عصبی، پیام همیشه بصورت یک طرفه منتقل می شود. آیا می توانید دلیلی برای این نوع جریان ذکر کنید؟

16- در بدن فردی نوعی عامل بیماریزای جدید که تا به حال در کره زمین وجود نداشت و شناخته نشده بود، وارد شده است. آیا بدن او می تواند در برابر آن مبارزه ای را انجام دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، مکانیسم عمل مبارزه را توضیح دهید.

17- فردی لاغر است در حالیکه همیشه  اشتهای زیادی دارد. زود عصبانی می شود و کف دست او زیاد عرق می کند. به نظر شما او چه بیماریی دارد؟ چه نشانه های دیگری ممکن است برای بیماری او وجود داشته باشد؟

18- نحوه عمل هورمونهای استروئیدی و پروتئینی را با هم مقایسه کنید.

19- از خودلقاحی یک صفت، سه نوع فنوتیپ ظاهر شده است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟ با مثال و راه حل ژنتیکی پاسخ دهید.

20-  در محل های سیناپس، نورون دوم ( نورون پس سیناپسی) فعال می شود یا مهار؟ توضیح دهید.

ماسابقات آزمایشگاهی نوبت صبح استان قزوین

بنام خدا

سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

               سوالات مسابقه ی آزمایشگاهی زیست شناسی ، مرحله استانی87                  نوبت صبح

 نام و نام خانوادگی :                                       نام منطقه :                          نام دبیرستان :                                     تاریخ آزمون : 10/02/87       مدت : 30 دقیقه

1- کدام یک از بخشهای زیر در سطح پشتی مغز قابل مشاهده است .

الف- کرمینه          ب- کیاسمای بینایی            ج- پایک مغزی             د-برجستگی حلقوی

 

2- در سطح شکمی مغز ، کدام گزینه ترتیب صحیح بخش ها را از بالا به پایین نشان می دهد ؟

الف- لوب بویایی – کیاسمای بینایی – پل مغزی – برجستگی خاکستری – مغز میانی – بصل النخاع

ب- لوب بویایی - کیاسمای بینایی - پایک مغزی - پل مغزی- برجستگی خاکستری - بصل النخاع

ج- لوب بویایی - پایک مغزی- کیاسمای بینایی-  برجستگی خاکستری - پل مغزی - بصل النخاع

د- لوب بویایی - کیاسمای بینایی - برجستگی خاکستری – پایک مغزی - پل مغزی - بصل النخاع

 

3- با برش سرخرگ ششی و دیواره بطن راست کدام دریچه را مشاهده خواهید کرد ؟

الف- دولختی              ب- سه لختی                   ج- میترال                    د- سینی

 

4- در تشریح قلب گوسفند در دهلیز راست چند مدخل ورودی وجود دارد ؟

الف- 1                      ب- 2                             ج- 3                          د- 4

 

5- به نیمه چپ قلب چند رگ متصل است ؟( به جز شریانهای کرونر)

الف- 2                      ب- 3                             ج- 4                           د- 5

 

6- در تشریح کبوتر بعد از مری کدام ناحیه را مشاهده می کنید ؟

الف- نایژه                  ب- معده                         ج- چینه دان                 د- سنگدان

 

7- ماده دفعی کبوتر ............می باشد که در ...................جمع می شود .

الف- آمونیاک – روده کور                         ب- اسید اوریک – کلواک

ج- آمونیاک – کلواک                              د- اسید اوریک – روده کور

 

8- ماهی ماده دفعی .......................را از .........................دفع می کند.

الف- اسید اوریک – آبشش                        ب- آمونیاک – مخرج

ج- اسید اوریک – مخرج                           د- آمونیاک – آبشش

 

9- نقش خارهای آبشش در ساختار آبشش ماهی چیست؟

الف- محل تبادل گازها                             ب- جلوگیری از ورود ذرات خارجی در پشت

ج- هدایت آب به شمت آبشش ها                د- حساسیت به محرک های خارجی

 

10- با در نظر گرفتن ساختمان چشم ، برای تشکیل تصویر ، نور به ترتیب کدام مسیر را طی می کند ؟

الف- قرنیه – زلالیه – عدسی – مردمک – زجاجیه – شبکیه

ب- رنیه – زلالیه – مردمک – عدسی – زجاجیه – شبکیه

ج- قرنیه – زلالیه – زجاجیه – عدسی – مردمک – شبکیه

د- قرنیه – زجاجیه – مردمک – عدسی – زلالیه – شبکیه

 

 

11- سلولهای همراه و کلرانشیم ، به ترتیب به کدام بافت های گیاهی تعلق دارند؟

الف-پارانشیم – پارانشیم                                   ب- کلانشیم – پارانشیم

ج-آبکش – کلانشیم                                        د- کلانشیم – کلانشیم

 

12- کدام گزینه مربوط به لوله های غربالی است ؟

الف- سلولهای زنده بدون هسته – منفذهای بزرگ سلولی

ب- سلولهای زنده بدون هسته – حرکت دو طرفه مواد آلی

ج- سلولهای زنده دارای هسته – حرکت یک طرفه مواد آلی

د- سلولهای زنده دارای هسته – منفذهای کوچک سلولی

 

13- در بشره تره در زیر میکروسکوپ ، کدام مورد دیده نمی شود ؟

الف- سلول اپیدرم            ب- نگهبان روزنه              ج- پارانشیم نرده ای                  د- هسته

 

14- در برش میکروسکوپی ریشه کدام یک مشاهده نمی گردد؟

الف- پوست بیشترین بخش ریشه را تشکیل می دهد

ب- دستجاب آوندهای چوب و آبکش به صورت یک در میان اند.

ج- آوندهای چوبی قطورتر به سمت خارج قرار دارند

د- آندودرم دارای نوار کاسپاری است.

 

15- د رکدام یک از بافتها دیواره سلولی در اثر رنگ آمیزی با بلودومتیلن و کارمن زاجی به ترتیب آبی و قرمز می شود ؟

الف- فیبر سلولزی – اسکلرانشیم                             ب- اسکلرانشیم – فیبر سلولزی

ج- پارانشیم – فیبر چوبی                                       د- کلانشیم – فیبر چوبی

 

16- گزینه نادرست را مشخص کنید .

الف- در مقطع عرضی ساقه دستجاب آوندی آبکش و چوبی بر هم منطبق هستند .

ب- در مقطع عرضی ریشه دستجاب اوندی آبکش و چوبی به صورت یک در میان قرار گرفته اند.

ج- در مقطع عرضی ریشه بر خلاف ساقه ، پوست بیشترین بخش را تشکیل می دهد .

د- سلولهای آندودرمی ریشه و ساقه دارای نوار کاسپاری می باشند .

 

17- برای مساهده سرعت خروج آب از گیاه از چه ماده ای استفاده می کنند ؟

الف- لوگل               ب- آب آهک                ج- بلودومتیلن                       د- کلرید کبالت

 

18- به ترتیب کدام جانور یک طناب عصبی پشتی و کدام یک طناب عصبی شکمی دارد؟

الف- لاک پشت – پروانه                                   ب- ملخ – لاک پشت                 

ج- پلاماریا – ملخ                                            د- مار – وزغ

 

19- کدام مورد درباره غضروف نای ، و نایژه و نایژک صحیح است ؟

الف- نای غضروف کامل – نایژه غضروف نیمدایره – نایژک غضروف منقطع دارد.

ب- نای غضروف نیمدایره– نایژه غضروفمنقطع – نایژک پیوسته غضروف است .

ج- نای غضروف نیمدایره – نایژه غضروف منقطع – نایژک بدون غضروف است.

د- نای غضروف نیمدایره – نایژه و نایژک غضروف منقطع دارند .

 

20- در آزمایشگاهی تشخیص گروه خونی ، خون فرد فقط با آنتی کور D آگلوتینه می شود . گروه خونی وی چیست؟

الف- AB+                          ب- O+                        ج-AB-                     د-O-

 

21- از بررسی ساختار مربوط به گوش ، کدام یک از استخوانهای گوش میانی به ترتیب به گوش درونی و پرده صماخ متصل است ؟

الف- رکابی – چکشی               ب- چکشی – رکابی                ج- سندانی –چکشی                   د- رکابی- سندانی

 

22- اگر در چرخه ضربان قلب فقط زمان انقباض بطن ها به 5/0 ثانیه تغییر یابد ، تعداد ضربان قلب در هر ثانیه را محاسبه کنید.

الف- 1                                ب- 2                                   ج- 60                                  د- 75

 

23- بافت پوششی سنگفرشی ساده و مرکب به ترتیب در کدام اندامهای زیر دیده می شود؟

الف- لوله های نفرون – درون مری                     ب- کیسه های هوایی شش ها – درون مری

ج- درون روده – پوست                                   د- دیواره مویرگها- لوله های تنفسی

 

24- کدام ماهیچه در مجاورت ماهیچه خیاطه قرار دارد؟

الف- ماهیچه توام                  ب- دو سر ران                       ج- چهار سر ران                   د- راست شکمی

 

25- با کمک یک دستگاه مکنده ، مقداری از شیره معده انسان را خارج نموده ایم. این شیره کدام ماده غذایی را تجزیه می کند ؟

الف- گوشت                       ب- دنبه گوسفند                        ج- نان                            د- سیب زمینی

 

26-  DNA ی استرپتوکوکوس که 2000 جفت نوکلئوتید دارد چند تا پیوند فسفودی استر خواهد داشت؟

الف-   1998                     ب- 3998                               ج- 2000                             د- 4000

 

27- در استخراج DNA از کدام ماده زیر استفاده می کنیم؟

الف- اسیدکلریدریک سرد                                       ب- اسیدکلریدریک گرم

ج- متانول سرد                                                     د- اتانول سرد

 

28- دی اکسید کربن موجود در هوای بازدمی محلول برم تیمول بلو را به چه رنگی در می آورد؟

الف- سبز                       ب- زرد                          ج- قرمز                            د- آبی

 

29- بافتهای زنده گیاهی را در کدام محلول می توان نگهداری کرد؟

الف- رینگر                     ب- سودان                     ج- گیمسا                          د- فهلینگ

 

30- اگر والدین ژنوتیپ AaBb داشته باشند و ژنها پیوسته باشند حداکثر چند نوع فنوتیپ بین زاده ها دیده خواهد شد؟

الف-1                           ب-2                              ج-3                                د-

نمونه سؤالات کتاب علوم زیستی و بهداشت سال اول

نمونه سؤالات امتحانی فصل اول

 

1-آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

 

2- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق ا لساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

 

3- روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

 

4- فرضیه را تعریف کنید در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

 

5- فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

 

6- منظور از روش علمی چیست؟

 

7- چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

 

8- آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

 

9- علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

 

10- دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

 

11- روش علمی را تعریف کنید و مراحل آن را بنویسید؟

 

12- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یکی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این کار چه لزومی دارد؟

 

13- نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

 

14- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

 

15-   در روش علمی پس از فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

 

16-   یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

 

17 – پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

 

17-   چرا محققان معمولاًًکار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

 

18-   چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

 

20-در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

 

21- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها بنویسید؟

 

چگونه نظریه خلق الساعه (پیدایش خودبخودی ماده زنده از ماده ی غیر زنده)

مختصری در رابطه با پاستور :

  لویی پاستور دانشمند ، پزشک ، شیمیدان ، زیست شناس و باکتری شناس بزرگ فرانسوی در دهکده ی دل (Dole) ناحیه ی ژورا زاده شد .

 

  او در دوران کودکی هیچگونه هوش زیادی از خود نشان نمی داد ولی بسیار کوشا و بردبار بود. به خاطر اینکه از استادان خود پرسش های شگفت آوری می کرد ، از گروه شاگردان نخبه و ارزنده به شمار می رفت .

 

  پاستور در جهان به پدر میکروبیولوژی (میکروب شناسی) مشهور است . نام او در میان اندیشمندان و نیکوکاران جهان ،‌همیشه به یادگار خواهد ماند .

 

آزمایشهای مشهور پاستور که منجر به باطل شدن نظریه خلق الساعه شدند :

 

آزمایش اول :

 

  پاستور لوله ای شیشه ای برگزید و درون آن مقداری پنبه قرار داد . سپس با کمک تلمبه ای ، مقداری هوا به درون لوله کشید . سطحی از پنبه که هوا از آنجا وارد لوله می شد ، رفته رفته رو به تیرگی گذاشت تا اینکه به کلی سیاه شد .

 

 

 

 

  پاستور این پنبه را در مخلوطی از اتر و الکل وارد ساخت و آنچه را که در ته محلول رسوب کرده بود زیر میکروسکوپ ساده ی خود بررسی کرد .

 

در این بررسی مشاهده کرد که ذره های گوناگون گرد و غبار ،‌گرده های گل ها ،‌ باکتری ها ی فراوان ، هاگهای گوناگون و حتی تارهای پشم در رسوب وجود دارد .

 

پاستور از نخستین آزمایش خود نتیجه گرفت :

هوا میکروب های فراوان دارد .

 

 

آزمایش دوم :

 

پاستور مقداری آبگوشت که در آن گوشت بدون چربی پخته و آب وجود داشت و محیط غذایی مناسبی برای میکروب ها به شمار می رفت را در شیشه ی دهانه بازی ریخت و آن را در مجاورت هوا قرار داد .

 

 

  پس از چند روز آبگوشت گندیده شد . او آبگوشت گندیده را زیر میکروسکوپ ساده ی خود نگاه کرد و آن را پر از میکروب یافت .

 

پاستور برای اینکه اطمینان حاصل کند که میکروب های هوا سبب گندیدگی آبگوشت شده اند ، مقداری از آبگوشت تازه را در شیشه ی دهانه باریکی ریخت و پس از جوشاندن ، دهانه ی شیشه را گرما داد تا گداخته شد و با این کار دهانه ی آن را بست .

 

 

  این آبگوشت مدت ها بدون آنکه گندیده شود ، همچنان سالم باقی ماند . پاستور از این آزمایش نتیجه گرفت :

جوشاندن آبگوشت ، میکروبهای هوا را که عامل گندیدن آبگوشت هستند ،

از بین می برد .

 

 

 

آزمایش سوم :

 

پاستور برای یافتن اطمینان بیشتر از اینکه میکروب های هوا سبب آلوده شدن آبگوشت شده اند ، یک بالون انتخاب کرد و در آن آبگوشت ریخت و جوشاند . سپس ظرف و آبگوشت جوشیده ی درون آن را توسط یک لوله ی خمیده ،  در معرض هوا قرار داد .مدت ها گذشت و فسادی حاصل نشد . در این آزمایش ،  لوله ی خمیده ،‌ مانع ورود میکروب های زنده ی هوا به درون آبگوشت شده بود .

 

سپس پاستور با خم کردن ظرف ، مقداری از آبگوشت را وارد لوله ی خمیده ی متصل به ظرف آبگوشت کرد  . سپس این آبگوشت موجود در لوله را با خم کردن مجدد ظرف ، به ظرف آبگوشت برگرداند . پس از مدتی آثار فساد و گندیدگی در آبگوشت ظاهر شد .

 

 

 

پاستور نتیجه گرفت :

آبگوشت خودبخود گندیده نمی شود ، بلکه میکروبهایی که در ناحیه خمیده لوله قرار داشته اند باعث گندیدن آبگوشت شده اند .

 

مقاومت مخالفان پاستور :

معتقدین به خلق الساعه به آزمایشهای پاستور این ایراد را وارد کردند که :

 

 گرما دادن آبگوشت شرایط محیطی لازم برای خلق الساعه را از بین می برد . و اگر گرما وجود نداشته باشد ، حتما همه ی میکروب ها به وجود خواهند آمد .

 

پاستور برای رفع این ایراد آزمایشی دیگر انجام داد که به آزمایش چهارم پاستور مشهور است . با این آزمایش دیگر شکی باقی نماند که نظریه خلق الساعه باطل است .

 

آزمایش چهارم :

 

   پاستور ظرفی شیشه ای مطابق شکل تهیه کرد . این ظرف را قبلا گرما داد تا بدون میکروب شود  . سپس دهانه ی بالایی آن را از پنبه ی استریل (بدون میکروب) پر کرد . نوک تیز لوله و پهلوی شیشه را با الکل پاک کرد و پوست گردن اسبی  را هم با الکل پاک کرد . سپس نوک تیز شیشه را به سیاهرگ گردن اسب فرو کرد و کاری کرد که سر آن بشکند . (کاری شبیه تولید سوزن سرنگ) .

 

 

  پاستور از بالای پنبه هوای درون شیشه را با تلمبه بیرون کشید .در نتیجه ی بیرون کشیده شدن هوای شیشه و ایجاد خلاء نسبی ، خون سیاهرگ گردن اسب به درون شیشه سرازیر شد . هنگامی که مقدار کافی خون اسب درون شیشه جمع شد ، پاستور با احتیاط  لوله ی نوک تیز را از گردن اسب بیرون آورد و بلافاصله نوک لوله را یست .

 

خون درون شیشه مدت ها بدون آنکه گندیده شود بلقی ماند و حال آنکه اگر خون در مجاورت هوا قرار می گرفت فوراً فاسد می شد .

 

پاستور در آزمایش چهارم بدون گرما دادن خون مانع آلوده شدن آن به میکروب شد و ثابت کرد :

 

خون خودبخود میکروب (موجود زنده) تولید نمی کند .

 

پروتئین های مکمل سیستم ایمنی شامل بیش از 20 نوع پروتئین محلول در سرم خون هستند . این پروتئین ها در حضور بیشتر باکتریها به طور غیر اختصاصی فعال می شوند وبه طورآبشاری یکی دیگری را فعال می نمایدبه طوریکه فعال شدن چندمولکول اولیه در برحورد مستقیم با آنتی ژن روند وسیعی از فعالیت را به راه می اندازد .  یکی از نتایج فعالیت آنها تشکیل کمپلکس پروتئینی به نامC5a6789 است که از همکاری5 پروتئین مکمل بوجود می آید .این کمپلکس شبیه به یک سیلندر است و خاصیت آبگریز دارد,بنا بر این به راحتی در غشای باکتریها جای گرفته و عبور آب از طریق آن سبب ترکیدن باکتریها می شود . نام دیگر این کمپلکس , کمپلکس حمله به غشا است.برخی دیگر از اجزای پروتئینی که در مسیر فعال شدن سیستم مکمل تولید می شوند در پدیده هایی مثل التهاب و پوشاندن میکروبها به منظور تشهیل عمل فاگوسیتوز نقش دارند.

سلول های بنیادی قلبی (Cardiac Stem Cells)

تا چندی پیش ما پذیرفته بودیم که قلب پستانداران بالغ اندامی است که توانایی ترمیم ندارد. در هر صورت در چند سال گذشته گزارشات متعددی وجود میوسیت های بطنی چرخه ای را در هر دوی قلب های بالغ سالم و بیمار گزارش دادند. به علاوه نشان داده شده که در مناطق مجاور به آسیب ها در بیماران 4% از هسته های میوسیتی شروع به تکثیر نموده اند. این سلول های بنیادی که جدیداً معرفی شده اند مولتی پوتنت هستند و باعث ترمیم میوکارد بعد از انفارکتوس می شوند.

 اینها سلول های کوچکی هستند(۶ میکرومتر) و در سراسر میوکاردیوم دهلیزی و بطنی پخش شده و تراکم بیشتری در قله دهلیز و بطن دارند. در پاسخ به این سوال که چرا در آسیب قلبی، فرایندهای ترمیم بطور کامل انجام نمی شود؟ باید این نکته را متذکر شد که تعداد سلول های بنیادی قلب جهت انجام ترمیم در مقیاس وسیع ناکافی است