کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه ناحیه 2 مشهد

بانک سوالات طبقه بندی شده جغرافیا

نمونه سوالات درس جغرافیا سال دوم متوسطه

درس اول جغرافیا علمی برای زندگی

1- چرا انسان با محیط طبیعی ارتباط بر قرار کرد؟ 2- تمدنهای اولیه در کجا شکل گرفتند؟ 3- آیا بر خورد انسان با طبیعت در محیط های گونا گون یک نواخت است توضیح دهید . 4- اجزا و پدیده های محیط طبیعی را نام ببرید؟ 5- انسان چگونه توانسته است شکل رابطه خود با محیط را تغییر دهد؟ 6- چرا انسان در ارتباط با طبیعت دچار مشکل شده است؟ 7- هدف علم جغرافیا چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید. 8- یکی از کار بردهای مهم دانش جغرافیا را بنویسید؟ 9- برای ایجاد یک فروشکاه بزرگ درشهر جغرافیدانان باید چه مواردی رامورد مطالعه قرار دهند؟ 10- منظور از دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟ 11- جغرافی دانان اطلاعات خود را از کدام منابع به دست می آورند؟ 12- آمار نامه های آب وهواشناسی چه پارامتر هایی را شامل می شوند؟ 13- نقشه ها قابلیت نمایش چه عوارض وپدیده هارا دارند؟ 14- نقشه های کوچک مقیاس امکان نمایش چه پدیده هایی را دارند؟15- معایب نقشه های کوچک مقیاس را بنویسید. 16- از تصاویر هوایی در چه مواردی استفاده می شود؟ 17- تصاویر هوایی چگونه تهیه می شود؟ 18- کارای تصاویر هوای چه زمانی بهتر معلوم می شود؟ 19- چرا تصاویر هوایی دید ترکیبی بدست می دهند؟

درس دوم: جغرافیای طبیعی ایران

1- کشور ایران در کدام منطقه  اب وهوایی واقع شده است؟ 2- نزدیکی به چه عاملی  باعث شده است تا کشور ایران روی نوار بیابانی زمین واقع شود؟ 3- خشکترین نواحی فلات ایران را نام ببرید. 4-تحت تاثیر چه عاملی ودر چه دوره ای شکل نهایی کوههای البرز و زاگرس بوجود آمده است؟ 5- در ایران حوضه های بسته چگونه بوجود آمده است؟ 6- در چه دوره ای کوههای دماوندو سهند و سبلان و تفتان بوجود آمده است؟ 7- مهمترین عامل خارجی تغییر شکل دهنده ناهمواریهای ایران چه بوده است؟ 8- فلات ایران شامل چه کشورهای میشود؟ 9- محدوده فلات ایران را مشخص کنید؟10- اشکال ناهمواری در ایران را نام ببرید؟ 11- سر زمین های هموار ایرا ن در کجا واقع شده است؟ 12- ناهموای های ایران از نظر طبیعی و جهت بر جسته گیها به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید . 13- ناهموای های ایران چه نقشی در زندگی ما دارند؟ 14- مخروط افکنه چگونه بوجود می آید؟ 15- ویژگیهای رشته کوه البرز را بنویسید؟ 16- دامنه شمالی و جنوبی رشته کوه البرزرا از نظر پوشش گیاهی وشرایط آب وهوا  باهم مقایسه کنید؟ 17- ویژگیهای ناحیه کوهستانی زاگرس را بنویسید؟ 18- رودهای مهم وپر آبی که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرد به سمت کدام جلکه جاری می شود؟ 19-کوههای زاگرس چه نقشی در زندگی ساکنان این ناحیه دارد ؟ به دو مورد اشاره کنید؟ 20- چرا در نواحی غرب ایران دشتهای حاصل خیزی بوجود آمده است؟ 21- چه عواملی در وسعت جلگه ها موثر است؟ 22- جلگه های کناره ای دریای خزر با کناره ای خلیج فارس و دریای عمان چه تفاوتهایی دارند؟ 23- جلگه و دشت چه تفاوتهایی با هم دارند؟ 24- دو عنصر اصلی آب و هوا را نام ببرید. 25- چه عواملی در تنوع آب وهوای کشور ما موثر هستند. نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید. 26- توده های هوای که کشور ما را در طول سال تحت تاثیر قرار می دهند را نام ببرید.

درس سوم: جغرافیای انسانی

1- نخسین روستاههای داخل فلات ایران در کدام مناطق بوجود آمدند؟ چرا؟ 2- واحه را تعریف کنید؟ 3- در مورد روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده توضیح دهید . 4- روستاهای طولی را تعریف کنید. 5- در مورد روستاهای پلکانی توضیح دهید . 6- چرا در مناطق گرم و خشک روستاییان سقف خانه های خود را گنبدی شکل می سازند؟ 7- روستا را تعریف کنید . 8- منابع در آمد روستاییان را بنویسید . 9- چرا در سواحل جنوبی ایران صید ماهی رواج بیشتری دارد؟ 10- عواملی که در ایجاد و توسعه سهرهای ایران  دخالت دارند را نام ببرید؟ 11- نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرضهای مختلف جغرافیایی نشان دهنده چیست؟ 12-  منظور از نقش شهر چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید . 13- علت تدوین برنامه توسعه شهری بوسیله سازمانهای مسئول چه بوده است؟14- در برنامه توسعه شهری از چه منابعی استفاده می شود؟ 15- زندگی عشایری زایده چیست؟ 16- چه عواملی در ایران باعث شده است تا شرایط مساعدی برای دامپروری عشایر فراهم شود؟ 17- ویژگیهای عشایر را بنویسید؟18- ایلات مهم کشور ایران را نام برده و ییلاق و قشلاق هر کدام را مشخص کنید . 19- بزر گترین تقسیمات کشوری چه نام دارد؟

درس چهارم: آبها

1- چرا آب را مایع حیات می نامند2- اهمیت آب در زندگی را بنویسید؟ 3- موارد استفاده از آب را بنویسید؟ 4- منظور از آب شیرین چیست؟ وضعیت آب شیرین در جهان چگونه است؟ 5- چرا مقدار بارندگی و حجم آبهای ایران به اندازه کافی نیست؟ 6- آیا مشکل آب در کشور ما فقط کمبود ریزشهای جوی است؟ توضیح دهید. 7- منظور از تبخیر واقعی و تبخیر بالقوه چیست؟ 8- چرا معمولا رقم تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است؟ 9- چرا کشور ایران با محدودیت منابع آب مواجه است؟ 10- قنات از ابداعات کدام ملت است؟ 11- قنات در کدام استانها بیشتر به چشم می خورد؟

درس پنجم:ابها

1- در بخش کشاورزی چه عواملی باعث به هدر دادن مقدار زیادی آب در سال میشود؟ 2- برای تامین آب سالم آشامیدنی چه کارهایی انجام می شود؟ 3-در سالهای اخیر چرا نیاز بیشتری برای آ ب آشامیدنی سالم احساس شده است؟ 4- تامین آب آشامیدنی  شهرها و روستاها چه تاثیری در آب مورد نیاز بخش کشاورزی دارد؟ 5- آبی که در بخش صنعت استفاده می شود چه خصوصیاتی پیدا می کند؟ 6- چه عواملی باعث شده است که آب به عنوان یک عامل بوجود آورنده بحران تلقی شود؟ 7- بهترین راه حل برای بهره برداری درست از آبهای آشامیدنی و آب در بخش کشاورزی چیست؟ 8- چرا تهیه آبهای آشامیدنی  شهرها وروستاها بسار پر هزینه تر از آبهای کشاورزی و صنعتی است؟ 9- آلودگی آب چیست ؟ وچه عواملی باعث آلودگی آبها می شود؟  درس ششم درس هفتم: : بیابانهاانسان و بیابان

10- ویژگی عمده بیابانها کدام است11-دومورداز ویژگیهای آب وهوایی مناطق خشک را بنویسید؟ 12- مهمترین نوار بیابانی زمین در کدام نیم کره است ؟ و کدام بیابانها را شامل می شود؟ 13- علل مهم وموثر در ایجا د بیابانها را نام ببرید ودر مورد هر یک توضیح دهید. 14- در خشکی سرزمین ایران وپیدایش بیابانها در آن چه عواملی دخالت داشته است؟ 15-  فرسایش خاک چیست؟16- بیابان زایی چیست؟ 17- انسان چگونه موجب فرسایش خاک می شود؟ 18- انسان چگونه موجب افزایش نمک در خاک می شود؟19-برای مبارزه با بیابان زایی  چه کارهای انجام می شود؟

درس هشتم:جنگلها و اهمیت آنها

1- اهمیت و نقش جنگلها در زندگی انسان را بنویسید . 2- زیست بومهای اصلی کره زمین کدام است؟ 3- چرا زیست بومهای مختلف در سطح کره زمین بوجود آمده است؟ 4- زیست بوم چیست؟ 5- چرا در بیومهای قطبی و توندرا میزان دخالت و دست کاری انسان ناچیز است؟ 6- علت تخریب زیست بومها چیست؟ 7- منظور از کشاورزی گذرا چیست؟ 8- چرا جنگلهای آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟

درس نهم:مراتع و جنگلها در ایران

1- چرا دربخشهای وسیعی از کشور ایران رویش درخت با دشواری روبروست؟ 2- چرا تنوع گونه های درختی و گیاهی در ایران زیاد است؟ 3- چرا در سواحل دریای خزر و دامنه های شمالی رشته کوه البرز جنگلهای انبوهی روئیده است؟ 4- بیش از نیمی از درختان جنگلهای شمال از چه نوعی است؟ و اهمیت این جنگلها را بنویسید؟ 5- جنگلهای نواحی نیمه مرطوب در کدام قسمت ایران روییده است و مهمترین گونه های درختی این جنگلها را نام ببرید؟ 6- اهمیت جنگلهای نواحی خشک و نیمه خشک را بنویسید . 7- در مورد جنگلهای حرا توضیح دهید. 8- مرتع را تعریف کنید؟ 9- مهمترین نقش مراتع ایران را بنویسید؟ 10-  مهمترین عامل تخریب کننده جنگلها و مراتع ایران را بنویسید؟ 11- یکی از آثار مهم از بین رفتن مراتع چیست؟

درس دهم: آلودگی هوا

1- آلودگی هوا را تعریف کنید؟           2- علل آلودگی هوا را بنویسید؟ 3- چرا اشعه تابش زمین از جو زمین خارج نمی شود؟  4- در مورد اثر مثبت پدیده گلخانه جو زمین توضیح دهید. 5- چه عواملی باعث شده است تا میزان گازهای گلخانه ای جو زمین افزایش یابد؟ 6- افزایش گازهای گلخانهای جو زمین چه نتیجه ای به دنبال داشته است؟ 7- مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین را بنویسید؟ 8- باران اسیدی چیست؟ 9- مهمترین پیامدهای باران اسیدی را بنویسید؟

درس یازدهم:آلودگی دریاها ورودهها

1- راه حلهای مقابله با آلودگی رود خانه ها را بنویسید.  2- چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟ 3- دو مشکل حیات دریا ها را به خطر انداخته است آن دو را بنویسید. 4- منبع آلوده کننده آب دریای خزر را نام برده ودر مورد هر یک توضیح دهید. 5- اهمیت اقتصادی خلیج فارس را بنویسید. 6- عوامل آلوده کننده آب جلیج فارس را بنویسید 7- تاثیرا ت ناشی از آلودگی آب خلیج فارس را بنویسید 8- چه عواملی باعث شده است تا آب خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده آسیب پذیر تر باشد؟

درس دوازدهم: مخاطرات طبیعی

1- مخاطرات طبیعی چیست؟ 2- چند مورد از مخاطرات طبیعی را نام ببرید؟ 3- مخاطرات طبیعی را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید. 4- صفحه های تشکیل دهنده پوسته زمین چند نوع حرکت دارند؟ 5- زلزله چگونه و چه موقع اتفاق می افتد؟ 6- چه عواملی باعث تجمع انرژی در زمین می شودواین امر چگونه باعث بوجود آمدن زلزله می شود؟ 7- چه رابطه ای بین عمق کانون زلزله وشدت ویران کنندگی آن وجود دارد؟ 8- مقیاسهای سنجش زلزله را نام ببرید؟ 9- مهمترین مناطق زلزله خیز در جهان را نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید. 10- علایم پیش بینی زلزله را نام ببرید و در مورد هر یک توضیح دهید. 11- بعد از وقوع زلزله چه اتفاق می افتد؟ 12- سیل چیست؟ و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ 13- علت وقوع سیل را بنویسید؟ 14- در صورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان وقوع سیل یا عدم وقوع سیل بررسی نماییم باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ 15- علت وقوع سیل در بنگلادش را بنویسید؟16- بهمن چیست ؟ وعلل سقوط بهمن را بنویسید. 17- در چه مناطقی خطر سقوط بهمن وجود دارد؟ 18- در کشور ایران در چه مناطقی امکان سقوط بهمن وجود دارد؟ 19- خشکسالی چیست؟ 20- آیا خسکسال مخصوص یک نوع آب و هوای خاصی است؟ توضیح دهید. 21- خشکسالی چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟

درس سیزدهم:انسان ومخاطرات طبیعی

1- چه موقع حوادث طبیعی اثرات مفیدی بر جای می گذارد؟ 2- چه موقع حوادث طبیعی مخاطرات طبیعی نامیده می شود؟ 3- آیا انسان در تشدید حوادث طبیعی دخالت دارد؟ توضیح دهید. 4- پوشش گیاهی چگونه احتمال وقوع سیل را کاهش می دهد؟ 5- برای پیش بینی خطر سیل دو راه وجود دارد .آن دو را ه را بنویسید . کدام موثر تر است؟به چه دلیل؟ 6- سیل معمولا کجا اتفاق می افتد؟ 7- راههای مقابله با خطر بهمن را بنویسید. 8- به نظر دانشمندان علت خشک سالی چیست؟ 9- ژاپنی ها چگونه اثر زلزله را بر ساختمانهایشان خنثی نموده اند؟

درس چهاردهم : جمعیت

1- منظو از عوامل دفع جمعیت و عوامل جذب جمعیت چیست؟ 2- عوامل طبیعی که موجب تفرق جمعیت میشود را بنویسید؟ 3- عوامل انسانی که موجب تفرق جمعیت می شود کدام است؟ 4- عوامل انسانی و طبیعی که موجب تراکم جمعیت می شود را بنویسید؟ 5-چرا میزان رشد جمعیت جهان  در یک دوره طولانی در زمانهای گذشته ثابت بوده است؟ 6- بعد از انقلاب صنعتی چه عواملی باعث شد تا جمعیت جهان چند برابر گردد؟ 7- بیشترین افزایش جمعیت جهان مربوط به کدام قاره ها است؟ منظور از انفجار جمعیت چیست؟8- نرخ مولید و مرگ و میر چگونه بر رشد جمعیت اثر می گذارد ؟ 9- منظور از رشد طبیعی جمعیت چیست؟ 10- چه عواملی باعث شده است تا جمعیت کشورهای در حال توسعه در حال افزایش باشد؟ 11- هر م سنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چه تفاوتهای با هم دارند؟ 12- آ ب و هوا چه تاثیری برتوزیع جمعیت کشور ایران گذاشته است؟ 13- چه عواملی باعث شده است تا تراکم جمعیت درتهران بیشر از سایر شهرهای ایران باشد؟ 14- فواید سر شماری چیست؟ 15- چه عواملی باعث شده است تا رشد جمعیت کشور ایران رو به افزایش باشد؟ 16- در مورد هرم سنی کشور ایران در سالهای 70 و 65 توضیح دهید؟

 

 

 

درس پانزدهم مهاجرت

1-  مهاجرت را تعریف کنید.   2- مردم به چه دلایلی مهاجرت می کنند؟  3- مهاجرت خارجی را تعریف کنید.   4- مهاجرت داخلی را تعریف نموده و انواع آن را نام برده و توضیح دهید.    5- مهاجرت اختیاری را با ذکر مثالی تعریف کنید؟    6- مهاجرت اجباری را با ذکر مثالی تعریف کنید.   7- در مورد آثارو نتایج مهاجرت روستاییان به شهرها توضیح دهید.    8- منابع طبیعی به چند گروه اصلی تقسیم می شود ؟    9- نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.   10- حد متناسب جمعیت چیست؟       11- عامل اصلی در ایجاد گرسنگی در جنوب صحرای افریقا را بنویسید؟   12- آیا فقط عوامل طبیعی چون خشک سالی مسئول گرسنگی است؟ توضیح دهید.

درس شانزدهم جهانگردی

1- چه عواملی موجب گسترش و تکامل صنعت صنعت جهانگردی درقرن بیستم شده است؟

2- منظور از اوقات فراغت چیست؟ 3- جهانگردان به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید. 4- صنعت جهان گردی از دو راه می تواند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کند آن دو راه کدام است؟ 5- منظور از صادرات نامریی چیست؟ 6- به چه دلیلی اروپا و حوزه دریای مدیترانه یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟ 7- به چه دلیلی اتریش و سویس  یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟ 8- کانونهای جهانگردی در آسیا را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید. 9- به چه علتی کشورهای آمریکا و کانادا یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان محسوب می شوند؟ 10- آثار و پیامدهای صنعت جهانگردی بر روی محیط را نام ببرید؟ و در مورد هر یک توضیح دهید. 11- پارکهای ملی به چه منظوری ایجاد شده اند؟ وچه مقرراتی در آنها حاکم است؟                                                                                              

درس هفدهم ایرانگردی

1- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های طبیعی باشد؟ 2- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های تاریخی باشد؟ 3- جاذبه های طبیعی ایران را نام ببرید؟ 4- مناطق توریستی کناره های جنوبی دریای خزر را بنویسید. 5- جاذبه های برجسته در شمال ایران را بنویسید. 6- تجمع بیش از اندازه توریست در پارک ملی گلستان چه عواقبی به دنبال داشته است؟ 7- در مورد جاذبه های توریستی سواحل جنوبی ایران توضیح دهید 8- نواحی کوهستانی ایران در تابستان و زمستان چگونه باعث جذب جهانگردان می شوند؟ 9- نواحی کوهستانی ایران که در فصل تابستان جهانگردان زیادی را به خود جذب می کند را نام ببرید؟ 10- حوزه های مهم ورزش زمستانی در ایران را نام ببرید؟ 11- چرا به آبهای گرم معدنی - آبهای درمانی  گفته می شود؟ 12- اکثر چشمه های آب گرم در چه مناطقی تمرکز  یافته اند؟ 13-  جاذبه های فرهنگی و تاریخی ایران را نام ببرید. 14- مهمترین اماکن مذهبی در ایران را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید. 15- اماکن  مذهبی  چگونه باعث توسعه بازرگانی شهرهای مقدس می شوند؟ 16- مراکز مهم آثار تاریخی ایران را نام ببرید؟ 17- آثار تاریخی شهر اصفهان را بنویسید؟ 18- چرا استان فارس از قطبهای عمده جهانگردی در ایران محسوب می شود؟ 19- پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران چه عواملی باعث شد تا جهانگردی در ایران رکود پیدا کند؟ 20- منظور از بازارهای جهانگردی ایران چیست؟ 21- توسعه جهانگردی خارجی و داخلی کشور ایران چگونه باید باشد؟

 

 

 

 

هر که نه گویای تو خاموش به                       هر چه نه یاد تو فراموش به

 

آزمون  جغرافیا فصل ششم آلودگی آب و هوا                    نام ونام خانوادگی :                                   نام آموزشگاه :                        شماره کلاس:                       وقت:30  دقیقه

جواب های خود را فقط در پاسخنامه پشت برگه  وارد کنید .

1) کشور..... بیشترین آلودگی نفتی را در خزر ایجاد می کند؟    الف) روسیه            ب) ایران                ج) آذربایجان             د) ترکمنستان

2) کدام مورد از اهمیتهای خلیج فارس نیست؟           الف) صید مروارید              ب) صید ماهی                     ج) تولید نفت       د) تولید خاویار

3) تمامی موارد جزء پیامدهای منفی بارشهای اسیدی میباشد. به غیر از.......

الف) نابودی بناها و آثار تاریخی   ب) کاهش حاصلخیزی خاک و ورود مواد سمی   ج) شیوع سرطان پوست و سیلابها    د) کاهش مقاومت درختان در برابر سرما

4) کدامیک از پیامدهای گرم شدن آب و هوای کره زمین نمی باشد؟

الف) ذوب شدن توده های یخهای قطبی    ب) بالا آمدن سطح آب اقیانوسها و دریاها     ج) افزایش طول دوره های خشکسالی        د) افزایش بارشهای اسیدی در قاره ها

5) کاهش دما با افزایش ارتفاع از ویژگیهای کدام لایه اتمسفر است؟      الف) تروپوسفر         ب) استراتوسفر       ج) یونسفر         د) ترموسفر

6) کدام گاز گلخانه ای بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است؟    الف) متان     ب) دی اکسید کربن     ج) دی اکسید نیتروژن    د) c.f.c ها

7) وارونگی چه زمانی رخ می دهد؟      الف) شبهای آرام و بدون ابر زمستان              ب) شبهای آرام و بدون ابر تابستان      ج)  با صعود هوا       د)  با  اشباع هوا

8)افزایش کدام موارد باعث بارش اسیدی می گردد؟ الف) بخار آب و گاز متان   ب) بخار آب و منواکسید کربن ج) دی اکسید کربن و ازن  د) دی اکسید گوگرد و ازت

9) علت اصلی گرم شدن زمین  چیست؟  الف) سوراخ شدن ازون   ب) افزایش گازهای گلخانه ای       ج)  بروزخشکسالی       د) فعالیت آتشفشان

10) در سالهای اخیر کدام عامل اهمیت دریای مازندران را افزایش داده است؟الف) تولید خاویار   ب) فعالیتهای توریستی   ج) استخراج نفت   د) ارتباط تجاری کشورها

11) آلودگی هوا شامل تغییرات ....می شود؟   الف) فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی   ب) فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی    ج) زیستی ، فیزیکی  د) هیدرولوژیکی ، مکانیکی ، شیمیایی.

12) کدام عامل آلاینده جزء آلوده کننده های طبیعی است؟     الف) وسایل نقلیه     ب) آتشفشان     ج) کارخانه ها و نیروگاهها     د) وسایل گرمازای منزل

13) عامل اصلی آلوده کننده هوا کدام مورد است؟    الف) وزش طوفانهای شدید     ب) فوران آتشفشانهای شدید        ج) فعالیتهای انسانی                د) وسایل نقلیه

14) کدامیک از پیامدهای گرم شدن کره زمین نیست؟

الف) ذوب توده های یخ       ب) بالا آمدن سطح آب اقیانوسها    ج) افزایش بارش در برخی نواحی     د) کاهش طول دوره های خشکسالی

15) اثر مثبت پدیده گلخانه ای اتمسفر چه می باشد؟  الف) تعدیل دمای شب و روزکره زمین    ب)  وارونگی دما  ج) ریزش بارشهای اسیدی  د) بالا آمدن سطح آب دریاها

16) واکنش کدام گاز با اکسیژن و بخار آب تشکیل اسید سولفوریک می دهد؟ الف) دی اکسید کربن    ب) دی اکسید نیتروژن   ج) دی اکسید گوگرد   د) منو اکسید کربن

17) دو عامل مهمی که حیات دریاها را به خطر انداخته چه می باشد؟

الف) آلودگی دریاها و صید بی رویه ماهیها    ب) استخراج نفت و ورود فاضلابها    ج) رودهای الوده و جنگ نفت          د) صید بی رویه ماهی ها و تردد زیادکشتیها

18) کدامیک از ویژگیهای دریای مازندران نیست؟     الف) صید ماهیان خاویاری    ب) پایین تربودن از سطح اقیانوسها     ج) صید مروارید   د) بزرگترین دریاچه جهان

19) کدام کشورها در سواحل دریای مازندران قرار دارند ؟  الف) قزاقستان ، ترکمنستان   ب) روسیه ، ارمنستان   ج) تاجیکستان ، آذربایجان     د) ازبکستان ، ایران

20) کدام رودها به دریای مازندران می ریزد؟          الف) راین ، اترک     ب) ولگا ، دانوب     ج) ولگا ، ارس     د) اورال ، هریرود

21) بیشترین آلودگی نفتی دریای مازندران مربوط به کدام کشور است؟                الف) ارمنستان                ب) ایران          ج) روسیه       د) آذربایجان

22) ورود فاضلابهای شهری و صنعتی کارخانجات توسط کدام رود باعث آلودگی دریای مازندران شده است؟      الف) راین     ب) اترک       ج) ولگا             د) نیل

 

23) جزایر خلیج فارس از چه جهاتی دارای اهمیت است؟    الف) اقتصادی و نظامی   ب) بازرگانی و دریانوردی       ج) نظامی و صیادی           د) تجاری و صنعتی

24) کدام عوامل باعث شده تا خلیج فارس دارای محیط زیست ویژه ای باشد؟  الف) عمق کم ، شوری آب و معتدل بود ن هوا      ب) گرمی هوا ، ارتباط زیاد با اقیانوسها و عمق زیاد                ج) عمق زیاد ، گرمی هوا و شوری آب                       د) عمق کم ، شوری آب و ارتباط محدود با اقیانوسها

25) بیشترین مرز دریایی با خلیج فارس متعلق به کدام کشور است ؟   الف) عربستان     ب) ایران           ج) امارات متحده عربی             د) کویت

26) کدامیک از پیامدهای آلودگی نفتی خلیج فارس نمی باشد؟الف) تغییر رنگ و کیفیت آب    ب) مهاجرت و نابودی پرندگان  ج) کاهش تولید خاویار   د) مرگ آبزیان

27) رود راین از کشور ........ سرچشمه می گیرد و در یای ....... را آلوده کرده است. الف) آلمان ، مازندران  ب) سوئیس ، شمال  ج) فرانسه ، بالتیک  د) سوئیس ، مازندران

28) ازن در لایه...... است و اشعه....... را جذب می کند؟الف) تروپوسفر فروسرخ  ب) استراتوسفر ماوراءبنفش   ج) تروپوسفر -  ماوراء بنفش  د) استراتوسفر مادون قرمز

29) کدامیک از نتایج و پیامدهای منفی آلودگی هوا نمی باشد؟    الف) تخریب لایه ازن          ب) بارش اسیدی         ج) وارونگی دما     د) توازون در نظام زیست محیطی

30) کدام عامل در افزایش گازهای گلخانه ای نقش موثری دارد؟  الف) بارش اسیدی      ب) فعالیتهای صنعتی       ج) ذوب یخهای قطبی        د) جاری شدن سیلاب

31 )در چه صورتی امکان صعود و جابجایی هوا وجود ندارد؟  الف) بارش اسیدی      ب) وارونگی دما         ج) وقوع خشکسالی           د) اثر گلخانه ای جو

32) به چه دلیل خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده بسیار آسیب پذیر است؟  الف ) استخراج نفت   ب) ارتباط محدود با آبهای آزاد     ج) وسعت کم    د) شوری کم

33) در شرایط عادی در لایه تروپوسفر کدام حالت رخ می دهد؟      الف) هوای سرد در مجاور سطح زمین قرار دارد.         ب) هوای گرم در مجاور سطح زمین قرار دارد.

ج) برای هوای سرد امکان صعود وجود ندارد                     د) برای هوای گرم امکان سقوط وجود ندارد.

34) با بالا آمدن آب دریاها و اقیانوسها کدام اراضی زودتر به زیر آب می رود؟  الف) دشتها و پایکوه ها        ب) سواحل پست و دلتاها   ج) تنگه ها     د) مخروطه افکنه ها

  35) کدامیک از عوامل مهم آلودگی شهر تهران نیست؟        الف) خودروهای فرسوده    ب) موقعیت جغرافیایی     ج) دود ناشی از سوختها     د) کمی بارندگی

 

آزمون  جغرافیا فصل هفتم  مخاطرات طبیعی(دروس 12 و13)             نام ونام خانوادگی :                                نام آموزشگاه :                       شماره کلاس:              وقت:30  دقیقه

جواب های خود را در پاسخنامه پشت برگه  وارد کنید

1) علت وقوع سیل در بنگلادش چیست؟    الف) کمبود پوشش گیاهی و درختات جنگلی    ب) ریزش بارانهای موسمی و قرارگیری بر روی دلتاها

ج) فقدان سد و بند کافی بر روی آبخیزها          د) پست و کم ارتفاع بودن آن و نزدیکی به اقیانوس

2) کدامیک از علل سقوط بهمن نیست؟ الف) نیروی جاذبه زمین  ب) وزن مواد روی دامنه  ج) استفاده نادرست از محیط طبیعی         د ) بارش شدید باران

3) کدام عامل سبب تحریک مواد دامنه ها  وسقوط بهمن می شود؟الف) وزش باد   ب) انعکاس صوت در کوهستان    ج) عبور و مرور وسایل نقلیه      د) کاهش شدید دما

4) ایران روی کدام کمربندنیست  ؟ الف) کمربند زلزله آلپ هیمالیا      ب) کمربند بیابانی کره زمین     ج) کمربند آتشفشانی جهان       د) کمربند کوهستانی کره زمین

5) در مورد زمین لرزه کدام مورد درست است؟    الف) شدت زلزله به محل وقوع آن ربطی ندارد     ب) شدت زلزله با بزرگی و کوچکی گسل ها در ارتباط است

ج) هرچه عمق کانونی زلزله کمتر باشد شدت زلزله بیشتر است        د) شدت ویرانی زلزله زمانی بیشتر است که عمق کانونی آن زیاد باشد.

6) سقوط ناگهانی مواد از روی دامنه به سمت پایین را چه می نامند؟    الف) بهمن           ب) رانش           ج) مخروطه افکنه         د) واریزه

7) اثرات خشکسالی بیشتر در چه نوع آب و هوایی دیده می شود؟ الف) گرم و مرطوب   ب) خشک و نیمه خشک  ج) معتدل و مرطوب   د) نیمه خشک و نیمه مرطوب

8) فصل سقوط بهمن سنگ  چه زمانی است؟              الف) بهار وپاییز          ب) زمستان وتابستان            ج) پاییز وزمستان        د) بهار وتابستان

9) مناطق خطر سیلاب کدامند؟الف) مخروط افکنه ها و دلتاها     ب) دشت ها و سرزمین های خشک     ج) جلگه ها و دشت ها             د) ارتفاعات و سرزمین های پر باران

10) چه موقع پدیده های طبیعی ، خطر طبیعی محسوب می شوند؟    الف) باعث خسارت جانی و مالی شود    ب) انسان در پیدایش آن دخالت داشته باشد

ج) انسان بی رویه از منابع استفاده کند     د) پدیده های طبیعی همیشه خطر طبیعی هستند.

11) چه زمانی شبکه آبراهه امکان وقوع سیلاب را تشدید می کند؟  الف) شبکه کم تراکم باشد   ب) شیب دامنه کم باشدج) شبکه پرتراکم باشد د) با خارج ارتباط داشته باشد.

12) کدام حرکت پلیت باعث بروز زلزله می شود؟  الف) دور شدن پلیتها             ب) نزدیک شدن پلیتها               ج) کنار هم لغزیدن پلیتها          د) هر سه مورد

13)کدام روش برای پیش بینی احتمال وقوع سیلاب موثرتر است؟   الف) اندازه گیری جریان آب یک رود و مقدار ریزش باران

ب) اندازه گیری میزان بارندگی در یک دوره طولانی  ج) اندازه زمان بارندگی و مقدار روانابهای سطحی   د) اندازه گیری نقطه ی بحرانی سطح آب یک رودخانه

14) کدام مخاطرات طبیعی دارای منشا درونی می باشد؟الف) زلزله ، آتشفشان         ب) سیل ، صاعقه     ج) طوفان ، خشکسالی                 د) سونامی ، تگرگ

15) انسان در پیدایش کدام مخاطرات طبیعی نقش موثری دارد؟الف) سیلاب ، زلزله     ب) آتشفشان ، خشکسالی   ج) سونامی ، بهمن                         د) سیلاب ، خشکسالی

16) کدام گزینه غلط است؟  الف) هسته زمین جامد است  ب) پوسته زمین یکپارچه است ج) صفحات زمین حرکت دارند  د) در محل برخورد صفحات کسل وجود دارد.

17) منظور از« میزان خسارت » و « مقدار انرژی آزاد شده » در یک زلزله بترتیب چیست؟  الف) ریشتر ، مرکالی  ب) شدت ، بزرگی ج) بزرگی ، شدت    د) مرکالی ، ریشتر

18) هرچه ......... زلزله کمتر باشد ویرانی بیشتر است. الف) جابجایی گسل            ب) عمق کانونی     ج) فاصله از کوهستان               د) انرژی

19) کدامیک جزء کمربندهای زمین لرزه جهان نیست؟   الف) آلپ هیمالیا    ب) اطراف اقیانوس منجمد شمالی  ج) میانه اقیانوس اطلس  د) اطراف اقیانوس آرام

20) در کدام کمربند صفحات پوسته زمین در حال گسترش است؟  الف) میانه اقیانوس اطلس    ب) اطراف اقیانوس آرام  ج) آلپ   هیمالیا          د) نازاکا و اقیانوس آرام

21) کدامیک از علائم پیش بینی زلزله نیست؟  الف) کاهش لرزشهای کوچک زمین   ب) تغییر در سطح آبهای زیر زمینی ج) افزایش فاصله گسلها   د) افزایش جاذبه زمین

22) در مناطق خشک چه نوع بارندگی باعث بروز سیل می شود؟    الف) بارندگی شدید و کوتاه   ب) بارندگی آرام و طولانی     ج) شدید وطولانی          د)موسمی

 

23) کدام رودها در کشور بنگلادش جاری است؟   الف) گنگ و براهماپوترا        ب) گنگ و سند  ج) یانگ تسه کیانگ و هوانگهو                  د) هریرود و مکنگ

24) کدام شبکه آبراهه احتمال سیل را بیشتر می کند؟    الف) متراکم      ب) کم تراکم                ج) وسیع      د) محدود

25) کدام عامل در امکان وقوع سیل در یک حوضه آبخیز دخالتی ندارد؟   الف) جنس خاک    ب) شیب دامنه ها  ج) وضعیت شبکه آبراهه د) شکل رودخانه

26) تمامی موارد از اثرات خشکسالی در یک سرزمین است . بجز ...... الف) ترک برداشتن ماسه ها  ب) افزایش املاح در ابها  ج) آتش سوزی جنگل د) کاهش رطوبت خاک

27) کدامیک در تقویت خاکهای کشاورزی موثر می باشد؟   الف) رسوبات سیلابی رودها ب) خاکسترهای آتشفشانی  ج) هوازدگی مواد آتشفشانی د) همه موارد درست است

28) رودهای زاینده رود و کارون بترتیب از کدام شهرها عبور می کنند؟الف) شیراز و اصفهان ب) اصفهان و اهواز  ج) اصفهان و تبریز      د) زاهدان و شیراز

29) کدامیک از جمله راههای کنترل سیلاب بشمار می رود.    الف) احداث سد     ب) زهکشی ج )اندازه گیری باران در یک دوره طولانی    د) دقت در اعلام وضعیت هوا

30) خشکسالی باعث کاهش رطوبت خاک بر اثر .......... می شود؟              الف) وزش باد     ب) تبخیر زیاد      ج ) فرسایش        د)  لکه های خورشیدی

31) تمامی عوامل در پیدایش خشکسالی نقش دارند. بجز..........

الف) تغییرات وضع آب و هوا        ب) تهیه نقشه های خطر خشکسالی   ج) دخالت نابجای انسان در طبیعت    د) پیدایش لکه های خورشیدی

32) کدامیک از راههای مقابله با خطر بهمن است؟   الف) ایجاد بهمن مصنوعی  ب) کاشت درخت روی دامنه ها        ج) ساختن بهمن گیر    د) همه موارد درست است.

33) کدام مورد از اهمیت های رود خانه نیست؟   الف) رونق حمل ونقل   ب) ایجاد آبرفت حاصلخیز           ج) بروز سیل                   د) تامیین آب

34) کدام کشور در معرض خطر بیشترین سیلابهای ساحلی است؟ و چرا ؟

الف) هلند سواحل پست        ب) آلمان رودهای زیاد     ج) انگلستان جزیره ای بودن       د) بنگلادش نزدیکی به اقیانوس

35) کدام مورد از  راههای پیشبینی  وقوع آتشفشان است؟  الف) مطالعه عکسهای هوایی    ب) ذوب برف دهانه اتشفشان     ج) مطالعه دمای زمین     د) لرزه سنجی