کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه ناحیه 2 مشهد

گزارش کار گروه های اموزشی فنی حرفه ای ناحیه 2

بسمه تعالی

گزارش کار سالانه رشته فرش

ارسال به : تکنولوژی گروه های آموزشی متوسطه گروه فرش

بازدید از هنرستان دیانت و برگزاری جلسه گروه های آموزشی در هنرستان

طراحی CD آموزشی عیوب فرش به صورت اسلایه

کپی از کتاب روش تدریس برای همکاران

تهیه خلاصه ای از کتاب اصول طراحی سوال و روش تصحیح برگه و ارائه به همکاران

بازدید علمی هنر جویان رشته فرش از کارگاه های بافت آستان قدس و رفوگری و رنگرزی کاشمر در تاریخ 14/9/86 15/9/86

شرکت در جلسه هماهنگی آموزشی در تاریخ 6/9/86 ساختمان فرخ

تهیه اسامی همکاران با مشخصات کامل و ساعات تدریس

شرکت درکارگاه آموزشی آشنایی با وب سایت ها تخصصی فرش دستباف در تاریخ 4/10/86 و آموزش طرح درس عملی کارگاهی در تاریخ 13/9/86

شرکت در جلسه برگزاری آزمون پایان دوره روش تدریس دروس تخصصی 1/12/86

تهیه و تنظیم سوالات مساباقت علمی کاربردی

بازبینی اوراق امتحانی دی ماه

تهیه گاهنامه تخصصی فرش

اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی به همکاران

بازدید هنرجویان از کنه بیست و کارخانه فرش مشهد

 گزارش عملکرد حسابداری کار و دانش چاپچی

  1. تهیه نرخ های مالیاتی و حقوق دستمزد سال 86 و ارسال به مدارس
  2. برقراری 2 جلسه برای دبیران جهت رفع اشکال دروس و هماهنگی امتحانات 2 نیمه
  3. تهیه بروشور های حسابداری و ارسال به مدارس
  4. تهیه گاهانمه حسابداری و ...

5.       برقراری 4 جلسه کارگاه آموزشی جهت پرکردن اظهرنامه های مالیاتی و رفع اشکال مطالب مازاد و صنعتی

  1. تهیه سوالات هماهنگ خرداد و ارسال به مدارس
  2. تهیه CD های جشنواره سال گذشته (روش تدریس برتر) و ارسال به مدارس
  3. تهیه فرم های مالیاتی ( اظهار نامه و دستور العمل های جدید ) و اراسل به مدارس

9.       تهیه و ساخت CD آموزش دروس اصلی (1) و ارسال به مدارس

    10 . تهیه انتخاب واحد جدید حسابداری  و ملزم کردن مدارس مربوطه جهت اجرا

11 . تهیه پیک نوروزی دوم و سوم حسابداری و ارسال به مدارس

12 . شرکت د رجلسات سازمان آموزش و پرورش

13 . بازدید از مدارس مربوطه

14 . بررسی سوالات هنرآموزان

15 . ارسال اسامی همکاران و ساعت کاری به سازمان

16 . بررسی صورتجلسات همکاران د رمدارس

 

باسمه تعالی

گزارش عملکرد گروه رشته درخت های تزیینی سال تحصیلی 87 86

1 برگزاری جلسه گروه های دوخت های  تزئینی در محل هنرستان دیانت به منظور آشنایی با همکاران و استانداردهای جدید

2 بازدید از مدارس و بررسی برنامه های درسی آنها حضور در کلاس درس همکاران جهت آشنایی با روش تدریس آنها و گفتگو با دانش آموزان و جمع آوری نظرات همکاران و دانش آموزان

3 جمع آوری هزینه کتاب تکه دوزی خانم شهین پزشکی و ارسال آن به گروه های سازمان جهت سفارش از اصفهان

4 شرکت در جلسه گروه های سازمان واقع در ساختمان نرخ

5 تکثیر و ارسال CD نمونه سوالات سال 86 به مدارس

6 ارسال اسامی همکاران دوخت های تزئینی به همراه مشخصات و روز های کاری هر هفته به سازمان

7 ارائه گزارش صورت جلسه گروه های دوخت های تزئینی که در تاریخ 29/8/86 در سازمان برگزار شد

8 بازدید از نمایشگاه دوخت های سنتی خانم پزشکی واقع رد ساختمان فرخ به همراه همکاران مرتبط رشته و دانش آموزان

9 ارائه و ارسال CD آموزشی چرخ سردوز و فاف به سازمان

10 شرکت در کارگاه آموزشی چاپ پارچه واقع در ساختمان کراچیان تاریخ 27/8/86

11 ارسال وصول سه صورت جلسه

12 بررسی سازمان عملی مدارس و نظارت بر تدریس همکاران مرتبط و غیر مرتبط

13 بررسی برنامه های مدارس و رفع اشکال آنها

14 هماهنگی سوالات دروس تخصصی دیماه

15 بررسی سوالات هنر آموزان دیماه

16 بررسی طرح درس ها و ارسال بهترین طرح درس به سازمان

17 ارسال CD روبان دوزی به سازمان و مدارس

18 شرکت در کلاس های روش های فعال تدریس که در ناحیه برگزار شد

19 تهیه و تنظیم سوالات علمی کاربردی سال سوم و ارسال آن به مدارس

20 برگزاری آزمون علمی کاربردی در یک زمان مشخص

21 بازدید از کارخانه البسکو همراه تعدادی از هنرآموزان و دانش آموزان

22 تهیه گاهنامه تخصصی درس راسته دوزی ( عنوان پرده هنری)

23 تهیه گاهنامه تخصصی درس راسته دوزی ( عنوان سرویس آشپزخانه )

24 برپایی نمایشگاه هفته مشاغل

25 ارسال بهترین کارها از هر رشته یک نمونه به سازمان

26 معرفی هنرآموزان فعال جهت تشویقی از اداره مربوطه

27 برگزاری کارگاه آموزشی گریت پارچه با سرپرستی خانم مینائی

28 برگزاری کارگاه آموزشی روبان دوزی  با سرپرستی خانم فولادی

29 ارسال CD نمایشگاه هفته مشاغل به سازمان جهت شرکت در مسابقه

30 بازدید از هنرستان دیانت کلاس خانم اسکندر زاده درس مبانی هنر های تجسمی

31 تشکر و قدر دانی از دانش آموزانی که درالمپیاد علمی کاربردی مقام اول و دوم را آورده اند و اهدا جوایز نفیس به آنها

خلاصه گزارش عملکرد گروه آ»وزشی الکترونیک

1 بازدید های مکرر از هنرستان های رازی و چمران و کاوه و بررسی مشکلات آموزشی و تجهیزاتی آزمایشگاه ها و هماهنگی بین هنرستان رازی و چمران بمنظور استفاده از امکانات آزمایشگاهی یکدیگر

2 برگزاری جلسات برای همکاران گروه الکترونیک و بررسی نظرات همکاران

3 تنعکاس نارسایی های تجهیزاتی واحد های آموزشی به کارشناسی فنی سازمان و پیگیری های لازم

4 شرکت در جلسات گروه های آموزشی و کارگاه های آموزشی استان

5 پیگیری و برگزاری دو دوره کلاس ضمن خدمت ( محتوی الکترونیکی الکترونیک عمومی 2) برای همکان

6 پیگیری مسائل دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات علمی و عملی و برگزاری کلاس های رفع اشکال برای دانش آموزانی که در سطح استان مقام کسب کرده  بودند

7 بررسی کد استاندارد مهارت الکترونیک صنعتی و انعکاس مشکلات و نارسائی های مهرات مزبور به گروه های آموزشی استان( با مش.رت با همکاران مدرس در این مهارت )

8 بررسی مشکل همزمانی و عدم رعایت همزمانی در آزمایشگاه ها و دروس تئوری مربوطه و انعکاس موضوع به گروه های آموزشی استان

9 ایجاد بانک سوالات امتحانات نهایی در گروه ها

10 انعکاس نظرات و پیشنهادات مفید همکاران به کارشناسی های مسئول در ناحیه و سازمان

محمد حسین صادقی

خلاصه  گزارش کار یکساله سر گروه بهداشت و ایمنی کار

1 بازدید از هنرستان های کار و دانش تابعه

2 تلاش در جهت تشکیل بانک نمونه سوال در سطح ناحیه

3 تلاش در جهت جمع آوری مطالب علمی جدید بهداشتی به منظور درست کردن جزوه کمک آموزشی و تغییر محتوای کتاب درسی

4 برگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با رفع مشکلات درسی با هنر آموزان ناحیه

5 شرکت د رجلسات و کارگاه های آموزشی تشکیل شده توسط سازمان

6 پی گیری بخشنامه های ارسال شده از سازمان و ارتباط با هنر آموزان د رسطح ناحیه به منهظور انجام هماهنگی های لازم

7 تلاش در جهت اضافه کردن به مبحث ایمنی کتاب

8 تلاش در جهت برگزاری دوره ضمن خدمت ایمنی و بهداشت کارگاه ها با توجه به حساسیت زیادی که این بخش برخوردار است

9 هماهنگی با کلیه هنرآموزان درس قانون کار و اطلاع رسانی دقیق به هنرستان ها جهت شرکت د رکارگاه های آموزشی تشکیل شده ر سازمان

10 مطالعه و بررسی وضعیت موجود د رهنرستان های کار و دانش ناحیه 2 و بررسی تعداد ساعات دروس مذکور در رشته های مختلف و پیگیری های لازم بعلت حذف دروس بهداشت و ایمنی کار در بسیاری از رشته ها ی  هنرستان ها علی رغم اهمیت زیاد این درس در هنرستان ها

11 ارسال بخشنامه ارائه یک نمونه طرح درس و ارزیابی  طرح درس های  ارسال شده از هنرستان ها در جهت شناخت الگوی تدریس برتر

12 تلاش در جهت بسته بندی و تهیه رسانه های آموزشی و ارسال آن به هنرستان ها

13 تلاش در جهت ارزشیابی نمونه سوالات امتحانی هنرستانها و انتخاب بهترین نمونه سوال امتحانی

 

گروه کامپوتر

1 بازدید از مدارس ناحیه

2 دوکارگاه آموزشی گذاشته شد

3 اطلاع رسانی درباره نخستین همایش بررسی موانع و مشکلات درس رایانه

4 پاسخ به پرسش نامه نقد و بررسی کتاب مبانی علم رایانه

5 ارسال CD آموزشی نرم افزاری به کلیه دبیرستان ها و کار و دانش فنی و حرفه ای در چندین نوبت

6 شرکت در کارگاه ها ی آموزش سازمان چند نوبت

7 شرکت در همایش های متعدد ناحیه خودمان و ناحیه تبادکان ناحیه ل

8 تهیه سوالات مسابقات کارگاهی آزمایشگاهی رایانه

9 برگزاری مسابقات کارگاهی آزمایشگاهی رایانه

10- تکثیر سوالات VP و ارسال به مدارس کار و دانش

11- هماهنگی با استاد برگزاری کلاس ضمن خدمت اولیه محتوای الکترونیکی

12 شرکت رئ مراسم افتتاح فاز اول پروژه اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت همزمان در سراسر کشور

13- برگزاری 4 جلسه گروه کامپوتر د رحال گروه های آموزش

14 شرکت در گروه آموزش کامپوتر سازمان

 

بسمه تعالی

گزارش کار سه ماهه دوم گروه آموزش متالوژی

با سلام ، بدینوسیله خلاصه ای از فعالیت های انجام شده باستحضار می رسد!

1 -  همکاری د رانجام امور فوق برنامه برای هنرجویی برتر راه یافته به مسابقات علمی و عملی کشوریبا مشاوره و رفع اشکال دروس و تست زنی.

2 بررسی کامل کتاب جدید التالیف درس رسم مدل و قالب با ارائه اشکالات فنی و نظرات آموزشی تدریس د رماسه با کتاب قبلی

3 برگزاری جلسات ماهانه گروه آموزش متالوژی ، جمع بندی نظرات همکاران در رفع مشکلات آموزشی و کارگاهی و ارتقاء پیشرفت تحصیلی

4 شرکت در جلسات آموزشی دعوت شده از طرف سازمان و ناحیه در مواقع اضطراری

با تشکر سید علی حسینی

 

بسمه تعالی

اهم فعالیتهای انجام شده توسط گروه کار آفرینی ناحیه 2 به شرح زیر است :

1)      طراحی تقویم اجرایی گروه کار آفرینی

2)      پاسخگویی به همکاران بصورت حضوری و تلفنی

3)      دعوت از کارشناسان تعاون جهت حضور در هنرستانهای کار و دانش به منظور آشنایی دانش آموزان با تشکیل تعاونیها

4)      دعوت از کارشناس اصناف در کارگاه آموزشی «نحوه ی گرفتن مجوز از اصناف» جهت راهنمایی همکاران

5)      بررسی برنامه های هنرستانها جهت بدست آوردن روز حضور همکاران  جهت ارتباط بهتر و مؤثرتر

6)      بررسی ساعتها و رشته تخصصی همکاران و ارائه راهنمایهای لازم در مورد ارتباط رشته های مختلف اصناف با تدریس کار آفرینی

7)      شرکت در جلسه گروه کار آفرینی سازمان در تاریخ 10/8/86

8)      شناسایی هنر آموزانی که دوره ضمن خدمت کار آفرینی را نگذرانده اند و ارسال اسامی به گروههای استان 29/8

9)      تشکیل اولین جلسه کار آفرینی با موضوع بودجه بندی کتاب و ارائه بودجه بتدی های پیشنهادی 8/8

10)   بازدید از هنرستانهای دخترانه و حضور در کلاس درس (سه ماهه اول و دوم)

11)   اطلاع رسانی در مورد نمایشگاه صنایع دستی هنرجویان هنرستان دیانت با موضوع کار آفرینی به هنرستانها جهت بازدید از آن نمایشگاه

12)   بازدید از نمایشگاه صنایع دستی هنرجویان هنرستان دیانت

13)   ارسال گاهنامه کارآفرینی به هنرستانهای ناحیه

14)   برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «نحوه گرفتن مجوز از اصناف استان»

15)   بازدید از نمایشگاه گروه کار آفرینی هنرستان --------- با موضوع شب یلدا

16)   شرکت در کارگاه آموزشی گروه کار آفرینی سازمان و اطلاع رسانی به همکاران جهت شرکت در این کارگاه 29/9

17)   شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره کار آفرینی و اطلاع رسانی به مدارس جهت شرکت در این جشنواره به صورت تلفنی

18)   بررسی اوراق امتحانی و ارسال نمونه سولات به گروه کار آفرینی سازمان

19)   بازدید از هنرستان مولوی و زین اوقلی به شکل حضور در کلاس درس و ارتباط مستقیم با دانش آموزان

20)   تشکیل کارگاه آموزشی با موضوع «روش نوشتن طرح کسب و کار» و تهیه جزوه آموزشی با استفاده از سایتهای مرتبط 6/12

21)   انتخاب و تکثیر CD با عنوان «کارگاه خلاقیت» جهت استفاده هنر آموزان

22)   تهیه و ارسال گاهنامه کارآفرینی

23)   شرکت در آخرین جلسه گروه کارآفرینی استان و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود کارایی درس کار آفرینی 5/2/87

24)   ارسال گاهنامه کارآفرینی 3

25)   ارسال CD «فکر خوب 1 و 2 و 3 و کار آفرینی نمونه» به مدارس

26)   بازدید از مدارس و بررسی پروژه های بایگانی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

به : کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسط

موضوع : گزارش کار سالنامه سال تحصیلی 87-86 رشته طراحی و دوخت شاخه کار و دانش

سلام علیکم

  احتراماً فعالیت های انجام شده توسط گروه به شرح زیر اعلام میگردد:

-        بررسی فرم سازمان عملی همکاران

-        گرفتن طرح درسی مدارس

-        نقد و بررسی کتاب خیاطی

-        اعلام وصول صورت جلسه به تعداد 16 عدد

-        ارسال بهترین طرح درس به سازمان و مدارس زیربط

-        ارسال طراحی لباس هنر آموزان برای ژورنال شناسی سازمان

-        شرکت در جلسه سازمان

-        برگزاری جلسه گروه در سه نوبت

-        طراحی سؤالات علمی و کاربردی هنرجویان سال سوم طراحی و دوخت

-        هماهنگ کردن تاریخ و ساعت برگزاری مسابقات

-        معرفی نمرات اول هنرستانها در مسابقات علمی کاربردی و شرکت در مسابقات عملی

-        رتبه آوردن هنر آموز دیانت در ناحیه و تشکر و قدردانی از هنرجو

-        ارسال جزوء کمک آموزشی تولید انبوه به سازمان

-        معرفی تعدادی از هنر آموزان فعال جهت تشکر و قدردانی

-        هماهنگ کردن سؤالات دروس تخصصی دیماه

-        بررسی سؤالات هنر آموزان

-         برپایی نمایشگاه دهه فجر در ساختمان ستاد اسکان و بازدید و ارزیابی کارها

-         شرکت در کلاسهای ضمن خدمت: 1- روشهای فعال تدریس

                                                 2- تحلیل لبای شب و عروس

                                                 3- محتوی الکترونیک

-   ارسال سی دی سوالات تخصصی خرداد ، شهریور و دیماه به مدارس

-    ارسال سی دی روبان دوزی و طراحی با مداد رنگی به مدارس

-   شرکت در کارگاه آموزشی: گریت پارچه ناحیه5

      و معرفی همکاران جهت        چاپ پارچه ناحیه 2

     شرکت در کارگاه آموزشی       چاپ پارچه سازمان

-         هماهنگ کردن سوالات علمی خرداد ماه سال دوم و سوم طراحی و دوخت

-         تنظیم فرم آزمون عملی و ارسال آن به مدارس

                                                                                با تشکر

زهرا ولایت عسگری سرگروه طراحی و دوخت

شاخه کارودانش

17/2/87                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

گزارش کار سالانه رشته نگارگری و نقاشی( گروه آموزشی)

به : کارشناسی آموزشی گروه های آموزشی متوسطه

بازدید از هنرستان دیانت در تاریخ های 12/7/86 13/9/86 23/11/86

برگزاری جلسه گروه های رشته نگارگری و نقاشی در تارخ های 1/7/86 20/8/86 24/9/86 23/11/86 15/12/86

تهیه اسامی همکاران با مشخصات کامل و ساعات تدریس و تعیین همکاران متخصص برای هر درس معرفی جزوه تاریخ نقاشی  ایران و مکاتب نقاشی و اطلاع رسانی برای حذف و اضافه کردن دروس

ارائه استاندارد آموزش مهرات طراحی عمومی برای همکاران

تهیه و ارائه CD 500 نقاش به همکاران و تهیه 5 کتاب کمک آموزشی برای رشته طراحی چهره و نقاشی و نگارگری.

اعلام زمان برگزاری مسابقه طرح تدریس نویسی اطلاع رسانی برای برگزاری کارگاه آموزشی چهره سازی در تاریخ 10/10/86 تا 12/10/86 و کارگاه انسان و چهره پردازی 16/10/86 و 18/10/86

ارائه نمونه طرح درس روزانه و ماهانه به سازمان ر رشته نگارگری

بازدید دانش آموزان دوم چهره سازی و نقاشی از نمایشگاه سفالگری نگارخانه رضوان در تاریخ 13/12/86

 

بازبینی اوراق امتحانی امتحانات دی ماه

ارسال بخشنامه جهت اطلاع رسانی کارگاه آموزشی بوم سازی و برجسته کاری در تذهیب در تاریخ 7/12/86

برگزاری کارگاه آموزشی بوم سازی و برجسته کاری در تذهیب در تاریخ 16/12/86 در مکان هنرستان دیانت مدرس: نسرین غلامی

طراحی پوستر برای رشته های نگارگری و نقاشی برای نمایشگاه در نگارخانه فرخ

برگزاری نمایشگاه از آثار دانش آموزان رشته های نگارگری و نقاشی از تاریخ 7 تا 12 اردی بهشت در نگارخانه فرخ

تهیه گاهنامه برای رشته نقاشی و نگارگری

طرح سوالات امتحانات جامع نقاشی دریافت سوالات نگارگری برای امتحان جامع از همکاران